Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Zverejnenie návrhu Akčného plánu

16.01.2012

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval v konzultácii s Poradnou radou OGP návrh Akčného plánu Slovenskej republiky k Iniciatíve pre otvorené vládnutie. 
Akčný plán pre Slovenskú republiku sa zameriava na 3 oblasti:  
  • Otvorené informácie pre verejnosť, s dôrazom na aktívne sprístupňovanie informácií a dát, ktoré majú k dispozícii štátne orgány a verejné inštitúcie.
  • Vláda otvorená pre dialóg, kde je zámerom, aby sa dialóg so zainteresovanými aktérmi a občanmi stal súčasťou tvorby konkrétnych politík, najmä tých, v ktorých je možné očakávať výrazné dopady na život občanov.
  • Transparentná vláda, kde  je navrhnutých viacero spôsobov, ako bude vláda monitorovať svoje vlastné aktivity smerujúce k väčšej otvorenosti a ako umožní prinášanie požiadaviek a nových iniciatív v rámci otvoreného vládnutia aj do budúcnosti.
Akčný plán je možné pripomienkovať osobne v rámci regionálnych stretnutí  alebo online do 23. januára 2012 do 23:59.
5747