Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

VEREJNÉ POLITIKY

Cieľom projektu Dialóg o verejných politikách z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie je pripraviť a zrealizovať vzorový proces zapájania zainteresovaných občanov a skupín z odbornej aj laickej verejnosti do prípravy štyroch pilotných projektov dialógu o verejných politikách. Tieto verejné politiky budú tvorené participatívnou metódou:
  • Zákon o poskytovaní sociálnych služieb (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR),
  • Zákon o ochrane prírody (Ministerstvo životného prostredia SR),
  • Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv (Úrad vlády SR, Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania),
  • Vytvorenie pravidiel pre účasť verejnosti na legislatívnom procese formou zákona (Ministerstvo spravodlivosti SR).
 
Sme presvedčení, že  kvalitná správa vecí verejných vzniká spoluprácou a zapojením verejnosti do riešenia kľúčových problémov a výziev súčasnosti. Zároveň veríme, že kvalitné verejné politiky vznikajú v dialógu so zainteresovanými aktérmi a s participáciou občanov. Našim cieľom je preto vytvoriť nové mechanizmy a inštitúty pre pravidelnú a viacúrovňovú komunikáciu s verejnosťou a diskusiu s občianskou spoločnosťou, aby sa dialóg so zainteresovanými aktérmi a občanmi stal súčasťou tvorby konkrétnych politík, najmä tých, v ktorých je možné očakávať výrazné dopady na život občanov.

V rámci realizácie Akčného plánu predpokladáme odskúšanie rôznych modelov zapájania zainteresovaných aktérov a verejnosti s cieľom zovšeobecniť  odporúčané postupy, ktoré  zadefinujú pravidlá zapájania verejnosti do tvorby vybraných politík ako súčasť administratívnych postupov. Súčasťou uvádzania takejto inovatívnej koncepcie bude vzdelávanie zamestnancov štátnej správy a zástupcov mimovládnych organizácií o prínose a postupoch, ktoré zapájajú občiansku spoločnosť a zainteresovaných aktérov do dialógu pri tvorbe a implementácii kľúčových politík štátu, tvorbe strategických dokumentov a pri hodnotení vládnych politík.
9588