Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Tvorba akčného plánu


Úvod


Slovenská republika (ďalej „SR“) sa zapojila do medzinárodného Partnerstva pre otvorené vládnutie (ďalej „Partnerstvo“) v septembri 2011.  Zaradila sa tak do druhej vlny krajín, ktoré sa k Partnerstvu pripojili, spolu s Kanadou, Španielskom, Švédskom, Keňou, Čile, Estónskom, a ďalšími krajinami.  V súčasnosti patrí Partnerstvo pre otvorené vládnutie so svojimi 60 členskými krajinami k najrýchlejšie rastúcim medzinárodným iniciatívam na svete. 

Slovenská republika prijala prvé záväzky v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie vo februári 2012 v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 50 z 22. februára 2012.  Tieto záväzky boli potvrdené na Výročnej konferencii Partnerstva v Brazílii v marci 2012.  Pristúpením k Partnerstvu ukázala Slovenská republika schopnosť a vôľu venovať sa témam ako transparentnosť, participácia a otvorená verejná správa. 

Prvý cyklus Iniciatívy pre otvorené vládnutie trval od marca 2012 do júna 2012.  Hodnotiaci proces z pohľadu vlády zahrňoval zber informácií od ostatných rezortov štátnej správy, ako aj konzultácie s občanmi aktívnymi v oblasti otvoreného vládnutia. Hodnotiaca správa1 bola pripravená Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a prijatá Partnerstvom pre otvorené vládnutie. V súčasnosti sa pripravuje nezávislá hodnotiaca správa.
Akčný plán SR sa tvoril za pomoci konzultácií širokého spektra organizácií, ktoré boli zahrnuté do procese dialógu a mali sa možnosť vyjadriť k obsahu dokumentu.  Okrem iného bola zriadená Poradná rada Iniciatívy pre otvorené vládnutie, zahŕňajúca predstaviteľov vlády a ministerstiev, ako aj tretieho sektora. Na obsahovej stránke sa podieľali pracovné skupiny, tiež zložené zo zástupcov štátnej správy a tretieho sektora.  Prebehla široká diskusia v regiónoch Slovenska zo zástupcami mimovládnych organizácií a do materiálu boli zapracované aj pripomienky jednotlivých rezortov.

Tento Akčný plán si kladie za cieľ opäť navrhnúť konkrétne kroky, ktoré je potrebné uskutočniť na to, aby sa SR naďalej nachádzala medzi medzinárodnou elitou v otvorenosti vládnutia a boji proti korupcii.  Napriek skutočnosti, že nie všetky prijaté záväzky boli v prvom období naplnené, urobilo sa vo viacerých oblastiach mnoho významných krokov. Preto  navrhujeme pokračovať v ich plnení, popri vytváraní nových záväzkov. Po ukončení implementačného cyklu Akčného plánu sa opäť uskutoční hodnotiaci proces, ktorého výstupom bude Hodnotiaca správa o Iniciatíve otvoreného vládnutia z pohľadu vlády, ktorá bude opäť doplnená nezávislou hodnotiacou správou od nezávislých expertov.

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike navrhuje aktivity pre obdobie 2014 a 2015. Hlavným adresátom Akčného plánu sú orgány štátnej správy.  V nadväznosti na internú aj externú evaluáciu Akčného plánu bude po ukončení implementačného obdobia vypracovaný Akčný plán na ďalšie obdobie.

Pripomienky:

Kľúčové aktivity, ktoré sa Slovenskej republike v oblasti otvoreného vládnutia podarilo dosiahnuť

 
Od  roku 2012 boli aktivity vlády Slovenskej republiky zamerané na zverejňovanie dát štátnej správy, podporu dialógu vo vzťahu k občanom, a na zvyšovanie transparentnosti.

V najdôležitejšom politickom dokumente, vo svojom Programovom vyhlásení, sa vláda odkazuje na časť Iniciatívy pre otvorené vládnutie, kde hovorí:  „Vláda bude zvyšovať štandard transparentnosti verejnej správy a verejnej využiteľnosti informácií, ktoré má verejná správa, napríklad rozširovaním funkčnosti verejne dostupných databáz, akými je Katastrálny portál, Obchodný register, Centrálny register zmlúv. Vláda bude intenzívne využívať portál otvorených informácií data.gov.sk, aby sa uľahčilo využívanie informácií verejnosťou.2“ 

V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike bol zriadený Portál otvorených dát  - data.gov.sk, ktorý je prvým svojho druhu na Slovensku.  Agenda otvorených dát sa tak zviditeľnila a jednotlivé rezorty štátnej správy začali zverejňovať informácie v otvorenom formáte.  K septembru 2013 bolo na portáli otvorených dát zverejnených 204 datasetov štátnej správy3.  Okrem iného sa v tejto oblasti prijímajú aj štandardy pre otvorené dáta, ktoré sú súčasťou Výnosu o štandardoch pre ISVS č. 312/2010 Z. z., v gescii Ministerstva financií SR.  Novela štandardov, v ktorej figurujú aj otvorené dáta, bude účinná od januára 2014. 

V oblasti zverejňovania informácií je Úradom vlády prevádzkovaný Centrálny register zmlúv.  Tento sa priebežne rozvíja a vylepšuje, pričom sú reflektované požiadavky nielen samotných zadávateľov, ale aj užívateľskej verejnosti. V rámci skvalitňovania služieb boli poskytované konzultácie týkajúce sa povinnosti zverejňovať zmluvy v CRZ, anonymizácie osobných údajov v zmluvách, vystavovanie listových potvrdení o zverejnení zmluvy a ďalších administratívnych úkonov potrebných pre prevádzku CRZ.  Na Úrade vlády SR bol takisto vytvorený Centrálny register projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov (uznesenie vlády SR č. 689/2011). Zverejnené informácie tlakom na transparentnosť fungovania verejných inštitúcií spôsobujú úsporu verejných financií. Z dát zverejnených štátom vytvárajú MNO nové kvalitné aplikácie, napr. http://znasichdani.sk/, ktoré získalo medzinárodnú cenu, ale aj napr. http://otvorenesudy.sk/.

Čo sa týka zapojenia aktérov a spolupráce s neziskovým sektorom, podľa Programového vyhlásenia vlády SR  je jedným z hlavných cieľov „podporiť aktívny dialóg s občianskou spoločnosťou a so zástupcami z neziskového sektora, vrátane jeho viaczdrojového financovania a individuálneho darcovstva, ako aj rozvoj dobrovoľníctva.4“ Proces tvorby, implementácie a hodnotenia predchádzaujúceho Akčného plánu pre otvorené vládnutie zahŕňal viacerých aktérov a dá sa označiť za inkluzívny a participatívny. 

V oblasti otvorenosti pre dialóg vznikol návrh dialógu troch vybraných verejných politík v spolupráci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.  Ich vyhodnotenie zahŕňa pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.  V tejto oblasti sa vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala vypracovať „Stratégiu rozvoja kultúry pre roky 2014 – 2020. Jej obsah sa bude tvoriť v širokom dialógu ako program celospoločensky akceptovateľný a stane sa základom štátnej kultúrnej politiky a postupných systémových zmien v oblasti kultúry.5

V oblasti zvyšovania transparentnosti má SR v pláne prijať zákon o ochrane oznamovateľov korupcie.  Týkajú sa toho uznesenia vlády č.50/2012 a č.137/2013, keď zákon by mal byť prijatý do konca roka 2013.
Nepriamy vplyv mala Iniciatíva pre otvorené vládnutie aj na vznik Bratislavského participatívneho rozpočtu.
 
Pripomienky:

A. Otvorené informácie

 

I. Portál otvorených dát – data.gov.sk

 
Zavedenie a spustenie portálu otvorených dát v Slovenskej republike – http://data.gov.sk– patrí medzi najväčšie úspechy otvoreného vládnutia v období 2012 – 2013.  Pri dodržaní filozofie otvorených informácií, kde orgány verejnej správy aktívne zverejňujú všetky informácie týkajúce sa výkonu verejnej správy, ktorých zverejnenie nie je zákonne alebo inak obmedzené, je veľmi dôležité, aby tento trend pokračoval aj naďalej a bol rozšírený aj na príspevkové a rozpočtové organizácie rezortov, a tiež na orgány samosprávy.  Dodržiavanie štandardov ISVS, ktoré budú od 1. januára 2014 obsahovať aj štandardy týkajúce sa otvorených dát, je základnou požiadavkou pre rozvíjanie Iniciatívy pre otvorené vládnutie.  Cieľom je dosiahnuť, aby všetky novovzniknuté datasety v kompetencii orgánov verejnej správy boli v otvorenom formáte – tzv. „Open Data Ready“, a zároveň pokračovať v konverzii existujúcich datasetov podľa aktualizovaného zoznamu datasetov štátnej správy.  Dodržiavanie konceptu Open Data Ready by malo byť podmienkou pre čerpanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ.
 
Úloha č. 1
Vytvoriť metodiku pre koncept „Open Data Ready“
Zodpovedný:Ministerstvo financií SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:  1. september 2014
 
V prvom cykle otvoreného vládnutia bol inštitúciami štátnej správy vypracovaný zoznam datasetov štátnej správy3.  Kvôli nejasnosti konceptu otvorených dát a rozdrobenosti zodpovedností nie je možné považovať tento zoznam za konečný a úplný.  Ďalším krokom v tejto oblasti je preto zverejniť aktualizovaný zoznam datasetov štátnej správy, ktorý bude zohľadňovať prijaté štandardy, a vypracovať harmonogram ich zverejňovania.  Predpokladá sa, že zoznam bude nadväzovať na existujúce datasety, a bude rozšírený o dáta rozpočtových a príspevkových organizácií ministerstiev, ktoré neboli zahrnuté v prvom cykle Iniciatívy pre otvorené vládnutie, avšak často poskytujú nemenej cenné dáta ako datasety samotných ministerstiev.
 
 
Úloha č. 2
Vypracovať aktualizovaný zoznam všetkých datasetov vrátane rozpočtových a príspevkových organizícií spolu s plánom ich postupného zverejnenia na portáli otvorených dát. 
Zodpovední:jednotlivé ministerstvá, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Štatistický úrad SR , Úrad pre verejné obstarávanie SR
Termín:30. jún  2014
 
Úloha č. 3
Zverejňovať datasety na portáli otvorených dát na základe plánu zverejňovania
Zodpovední:jednotlivé ministerstvá, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Štatistický úrad SR , Úrad pre verejné obstarávanie SR
Termín:30. jún 2015
 
Ďalším krokom vo vývoji portálu otvorených dát je pridanie ďalších funkcionalít na portál, napr. vyhľadávanie podľa času pridania datasetov, možnosť pridania aplikácií využívajúcich jednotlivé datasety, vytvorenie mechanizmu hodnotenia datasetov (expertné hodnotenie metodikou 5 hviezdičiek, ako aj laické hodnotenie, ktoré reflektuje využiteľnosť jednotlivých datasetov).  Zvyšovanie kvality datasetov je jednou z priorít Akčného plánu – postupné zvyšovanie kvality formátu aj obsahu  je oblasťou, na ktorú sa jednotlivé orgány štátnej správy zameriavajú.  Cieľom v tejto oblasti je dosiahnuť kvótu 50% uverejnených datasetov každou inštitúciou na úrovni 4 hodnotenia podľa štandardov ISVS. 
 
Úloha č. 4
Zverejniť polovicu datasetov v kvalite úrovne 4 podľa štandardov kvality zverejňovania otvorených údajov Výnosu ISVS na portáli otvorených dát
Zodpovední:jednotlivé ministerstvá, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Štatistický úrad SR , Úrad pre verejné obstarávanie SR
Termín:30. jún 2015
 
Z praxe zverejňovania otvorených dát sa ukazuje, že nie všetky datasety majú pre občanov rovnakú dôležitosť – niektoré datasety je možné označiť za kľúčové, pretože z týchto dát je možné čerpať informácie, ktoré je možné využiť viacerými spôsobmi a vo viacerých aplikáciách.  Nie je ambíciou Akčného plánu označiť niektoré datasety za nepotrebné – naopak, cieľom je získať informácie o dopyte občanov po konkrétnych datasetoch s najširšou využiteľnosťou, a tie následne prioritne zverejniť v otvorenom formáte v čo najbližšom časovom horizonte.  Dopyt po určitých datasetoch sa dá určiť pomocou online nástrojov – 20 najžiadanejších zverejniteľných datasetov bude následne zverejnených v čo najkratšom čase. 
 
Úloha č. 5
Vyhodnotiť dopyt verejnosti o najžiadanejších datasetoch a zverejniť výsledky hodnotenia na stránke otvoreného vládnutia
Zodpovedný:  Ministerstvo financií SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:  30. apríl 2014
 
Úloha č. 6
Na základe vyhodnotenia dopytu po datasetoch zverejniť príslušné datasety na portáli otvorených dát
Zodpovední:  jednotlivé ministerstvá
Termín:  30. november 2014
 
Filozofia otvoreného vládnutia sa odzrkadľuje v zmene prístupu orgánov verejnej správy k informáciám, ktoré vlastnia.  Celosvetovo sa nastoľuje trend proaktívneho zverejňovania informácií spojených s výkonom verejnej moci bez toho, aby to tieto informácie museli občania explicitne žiadať.  Na európskej pôde je táto zmena vyjadrená v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora.  V Slovenskej republike sa filozofia otvorených informácií zakladá na dodržiavaní Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciáma v zmysle novely 341/2012 Z. z.vychádza z princípu zabezpečenia rovnakých podmienok a postavenia žiadateľov pri opakovanom použití informácií. a vychádzalo z princípu, podľa ktorého sa tie informácie, ktoré sa sprístupňujú podľa zákona č. 211/2000 Z. z. . o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú poskytované  na opakované použitie. Pod opakovaným použitím informácií sa rozumie použitie tak na komerčné, ako aj nekomerčné účely.
 
Úloha č. 7
Zabezpečiť efektívne transponovanie Smernice PSI
Zodpovedný:Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:31. október 2014

 
Pripomienky:

II. Webová aplikácia pre štrukturálne fondy  EÚ, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus,  Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy 


Webová aplikácia nadväzuje na proces jej vytvorenia, ktorý bol definovaný  v predchádzajúcom Akčnom pláne pre otvorené vládnutie.  Cieľom aplikácie je poskytovať informácie o všetkých programoch využívajúcich štrukturálne fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémyvyužívané v podmienkach Slovenskej republiky.  V súčasnosti prebieha jej vývoj a webová aplikácia by mala byť spustená v druhej polovici roku 2014.  Sprievodným krokom popri jej spustení bude verejná kampaň zameraná na zviditeľnenie tejto aktivity, ktorá bude informovať o výhodách stránky. 
 
Úloha č. 8
Uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu webovej aplikácie pre štrukturálne fondy  EÚ, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy
Zodpovedný:Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:31. august 2014
 
Nasledujúcim krokom po spustení stránky, bude vyhodnotenie jej fungovania, kde možnými kritériami bude napr. počet podnetov na duplicitné financovanie a zneužitie finančných prostriedkov, počet podnetov na opravu nesprávnych údajov alebo korekciu v zadaných projektoch, počet navštívení, atď.
 
Úloha č. 9
Uskutočniť vyhodnotenie fungovania webovej aplikácie pre štrukturálne fondy  EÚ, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné rezortné schémy
Zodpovedný:Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Úradom vlády SR
Termín:31. marec 2015
 
Nevyhnutnou podmienkou pre úspešné fungovanie stránky je kvalita primárnych zdrojov.  Prepojenie zverejňovania datasetov v otvorenom formáte s kompletnými a správnymi údajmi zo strany orgánov štátnej správy zabezpečí dôveryhodnosť  aplikácie a zvýši jej navštevovanosť.  Webová aplikácia bude obsahovať dáta za obdobie od roku 2007.
 
Úloha č. 10
Zverejniť dáta o využívaní štrukturálnych fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a ďalších rezortných dotačných schémach na portáli otvorených dát
Zodpovedný:  podpredseda vlády SR pre investície, jednotlivé ministerstvá, Úrad vlády SR
Termín:  31. marec 2014
Pripomienky:

B. Vláda otvorená pre dialóg 
 

I. Verejné politiky

 
Jednou z hlavných úloh predchádzajúceho Akčného plánu pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike bolo vyhodnotenie pilotných participatívnych procesov vo vybraných verejných politikách a vyvodenie záverov v podobe pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.  Jedným z hlavných záverov v oblasti participatívnej tvorby verejných politík je potreba dostatočného časového rámca na jej identifikovanie a vytvorenie.  Proces participácie bude prebiehať v 3 etapách.  V prvom kroku budú zo strany rezortov štátnej správy po konzultáciách s relevantnými aktérmi vybrané verejné politiky. Tieto verejné politiky budú následne v druhej  etape participatívnym spôsobom vytvorené a implementované, dodržujúc princípy a postupy uvedené v Evaluácii dialógov o verejných politikách,. 
 
Úloha č. 11
Identifikovať verejnú politiku, ktorá bude tvorená participatívnym spôsobom podľa kritérií stanovených Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Zodpovední:jednotlivé ministerstvá v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:  31. máj 2014
 
Úloha č. 12
Vytvoriť a implementovať vybranú verejnú politiku participatívnym spôsobom podľa kritérií stanovených Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Zodpovední:jednotlivé ministerstvá v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:  30. november 2014
 
V oblasti participácie je potrebné nielen tvoriť a implementovať, ale aj hodnotiť verejné politiky.  Do tohto procesu by tiež mala byť vtiahnutá verejnosť, pretože tieto politiky majú veľmi často priamy dopad na životy občanov, a teda je nevyhnutné, aby sa aktívnym spôsobom občania podieľali na hodnotení verejných politík.  Takýto mechanizmus, ktorý zatiaľ v Slovenskej republike neexistuje, posilní element približovania občanov politike a dal by im možnosť a nástroj ovplyvňovať výstupy a podieľať sa na ich hodnotení.
Úloha č. 13
Vytvoriť kritériá pre hodnotenie participatívnych procesov tvorby a implementácie verejných politík
Zodpovedný:Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:  31. október 2014
 
Úloha č. 14
Vyhodnotiť tvorbu a implementáciu vybraných verejných politík participatívnym spôsobom podľa kritérií stanovených Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Zodpovední:  jednotlivé ministerstvá  v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:30. jún 2015
Pripomienky:
Pripomienkoval: Lubor Perhac, Predmet: návrhy
Jednou z hlavných úloh by sa malo stať zfunkčnenie procesu referanda.Z 10 referend po 89 bolo funkčné iba jediné( o vstupe do EU) aj to s jasnou indíciou neplatnosti kvôli nedostatočnej účasti( aj keď výsledky sú platné)A to jednak tým , že sa stanovia reálne čísla ako z hľadiska počtu získaných podpisov potrebných na jeho uskutočnenie a to podľa vzorca počet voličov/(deleno)počet poslancov a jednak zrušením kvóra 50% účasti. Obe kritéria znefunkčňujú tento inštitút.

II. Elektronická hromadná žiadosť 


Vláda SR má za cieľ naďalej aktívne komunikovať s občanmi Slovenskej republiky a zaoberať sa problémami, ktoré zasahujú veľkú časť spoločnosti aj prostredníctvom elektronických hromadných žiadostí.  V súčasnosti prebieha vývoj aplikácie a systém elektronických hromadných žiadostí by mal byť spustený v druhej polovici roku 2014.  Sprievodným krokom bude verejná kampaň zameraná na zviditeľnenie tejto aktivity, ktorá bude propagovať systém hromadných žiadostí a vysvetľovať spôsob, akým je možné žiadosť založiť, zbierať na ňu podpisy, aké sú náležitosti, ktoré musí žiadosť obsahovať, a taktiež proces, ktorý nastane po úspešnom ukončení hromadnej žiadosti. 
 
Úloha č. 15
Uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu systému elektronických verejných žiadostí
Zodpovedný:Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:31. september 2014
 
Po spustení systému bude potrebné vyhodnotiť jeho fungovanie  a efektívnosť, kde sa bude brať do úvahy napr. počet podaných žiadostí, počet úspešných žiadostí, pomer správnych a nesprávne podaných žiadostí, atď. Súčasťou procesu hodnotenie bude revízia kvantitatívnych kritérií, ktoré budú nastavené tak, aby reflektovali kontext Slovenskej republiky (čo sa týka počtu podpisov, doby, počas ktorej sa podpisy môžu zbierať, počet prvotných podpisov potrebných na zverejnenie hromadnej žiadosti na stránke).  Evaluácia bude tiež obsahovať vyhodnotenie procesov a opatrení týkajúcich sa úspešných hromadných žiadostí. 
 
Úloha č. 16
Uskutočniť vyhodnotenie fungovania systému elektronických hromadných žiadostí a navrhnúť zmeny v jeho fungovaní
Zodpovedný:Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Úradom vlády SR
Termín:30. apríl 2015
Pripomienky:
Pripomienkoval: Lubor Perhac, Predmet: návrh
súčasné kritéria znefunkčňujú inštitút elektronickej hromadnej žiadosti. V EU je pomer 500mil. obyvateľov/(deleno)1mil. podpisov, teda 500 a za 1 rok. Uplatniť toto číslo na slovenské pomery znamená upraviť toto kritérium na 8000podpisov/1rok. dôležité je prijať , že tu nejde o rozhodovací proces, len o iniciáciu rozhodovania k nejakej otázke.

C. Otvorená verejná správa 
 

Podstatou reformy verejnej správy ESO na Slovensku je zefektívniť a zmodernizovať výkon štátnej správy pre občana. Jedným z očakávaných dopadov  je odbremenenie občana od zbytočnej administratívnej záťaže, a zároveň skvalitnenie úrovne ponúkaných služieb.  Zvýšenie úrovne transparentnosti vo verejnej správe zvýši jej dôveryhodnosť a prispeje k zefektívneniu jej fungovania. 

 

I. Otvorená justícia

 
Justícia, aj napriek snahám o jej stransparentnenie, naďalej zostáva jednou zo sfér štátnej moci najmenej prístupných verejnej kontrole. Transparentné a dôveryhodné súdnictvo je pritom nutnosťou pre dobré podnikateľské a občianske prostredie. Otvorené a všeobecne prístupné informácie o tom, kto a akým spôsobom rozhoduje o právach a povinnostiach občanov SR, sú jedným z predpokladov takejto trasparentnosti.
Sudcovská funkcia by mala, rovnako ako iné funkcie podliehať určitému systému umožňujúcemu hodnotenie práce. V roku 2011 boli do slovenského právneho poriadku vnesené zmeny, ktoré takéto hodnotenie mali umožniť. Prax však ukázala, že pravidlá sú stanovené obšírne a umožňujú rozličný výklad. Jedným z hodnotiacich kritérií sú vlastné poznatky osoby, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu a stanovisko predsedu senátu. Subjektivita takéhoto spôsobu hodnotenia práce sudcov nie je vylúčená, ale je vhodné stanoviť a konkretizovať kvantifikovateľné kritériá na hodnotenie práce sudcov v záujme vyššej objektivity.
 
Úloha č. 17
Stanoviť kritériá hodnotenia práce sudcov a súdov
Zodpovedný:  Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:  30. september 2014
 
Úloha č. 18
Uskutočniť hodnotenie práce sudcov a súdov
Zodpovedný:Ministerstvo spravodlivosti SR
Termín:  31. marec 2015
 
Povinnosť zverejňovať súdne rozhodnutia stanovená § 82a v Zákone č. 757/2004 Z.z. o súdoch, chýbajú však konkrétnejšie pravidlá ich zverejňovania. Súčasná právna úprava obsahuje len rámcové zásady, ako napríklad to, že zverejňovanie súdnych rozhodnutí technicky zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti na svojom webovom sídle, alebo povinnosť anonymizovať údaje, ktorých zverejnenie by nezabezpečovalo ochranu práv a právom chránených záujmov. Takáto všeobecná úprava nie je odolná voči svojvoľnému výkladu, čím dochádza k zverejňovaniu v rozpore s pôvodným zámerom zákonodarcu. Ako najvypuklejšie príklady možno uviesť nezverejňovanie, resp. zverejňovanie používateľsky nekomfortným spôsobom, alebo preanonymizovanie zverejnených rozhodnutí. Ako účelné sa preto javí zefektívniť systém zverejňovania súdnych rozhodnutí.
 
Úloha č. 19
Zefektívniť systém zverejňovania súdnych rozhodnutí
Zodpovedný:Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:30. september 2014
 
Prokurátori majú v Slovenskej republike významné a nezastupiteľné postavenie, ale informácie o tom, kto konkrétne zastáva funkciu prokurátora, nie sú verejnosti známe. Niektorí prokurátori pod svojimi menami bežne vystupujú v médiách, a zo zákona zverejňované rozhodnutia obsahujú meno a priezvisko prokurátora, ktorý konkrétne rozhodnutie vydal – to znamená, že časť z nich je verejnosti známa. Podľa  viacerých rozsudkov súdov nie je meno a priezvisko zamestnanca verejnej správy a informácia, na ktorom úrade pracuje, chráneným osobným údajom. Existuje tak nejasný stav, kedy je síce možné zistiť zo zverejnených rozhodnutí mená a priezviská jednotlivých prokurátorov, no prokuratúry zásadne odmietajú zverejniť menné zoznamy. V záujme transparentnosti obsadzovania prokurátorských funkcií a zamedzenia nepotizmu, je vhodné zaviesť zákonnú povinnosť zverejňovať mená a priezviská ľudí zastávajúcich funkciu prokurátora.
 
Úloha č. 20
Zverejniť zoznamy prokurátorov
Zodpovedný:Generálna prokuratúra SR
Termín:31. december 2014
Pripomienky:

II. Štátna správa prístupná pre občana


Štátni úradníci platení z verejných prostriedkov podliehajú povinnosti počas celého obdobia výkonu funkcie každoročne podávať a zverejňovať svoje majetkové priznania. Táto povinnosť bola do slovenského právneho poriadku zavedená v záujme vyššej transparentnosti. Ustanovenia bližšie stanovujúce povinné údaje v majetkovom priznaní však nie sú koncipované konkrétne. Veľká časť údajov má neprimerané personálne zabezpečenie. Vo zverejnených majetkových priznaniach sa tak objavujú skreslené, alebo nič nehovoriace údaje, iné sa neobjavia vôbec. Kontrolný mechanizmus je tým do značnej miery narušený. Je pre to žiaduce konkrétnejšie stanoviť štandardy majetkových priznaní úradníkov štátnej správy, aby tieto mali vyššiu výpovednú hodnotu a stali sa účinným nástrojom kontroly.
 
Úloha č. 21
Vypracovať štandardy majetkových priznaní štátnych úradníkov
Zodpovedný:  Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:  31. december 2014
 
V rámci minulého Akčného plánu pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike boli prijatý okrem iného záväzok pripraviť návrh zákona o ochrane oznamovateľov korupcie.  Prijatie tohto zákona je plánované na koniec roku 2013, čo prinesie nový element do slovenského právneho poriadku.  Zákonná úprava je však len prvým krokom, a je kľúčové monitorovať a vyhodnocovať aj implementáciu tejto právnej normy.  Po určitom čase sa teda zdá vhodným vypracovať hodnotenie implementácie zákona s prípadnými odporúčaniami pre prax.
 
Úloha č. 22
Vypracovať hodnotenie implementácie Zákona o ochrane oznamovateľov korupcie
Zodpovedný:Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:  31. júl 2015
Pripomienky:

D. Spätná väzba a mechanizmus kontroly 
 

Jedným z hlavných slabých stránok implementácie predchádzajúceho Akčného plánu pre otvorené vládnutie bol nedostatok spätnej väzby na určené úlohy a absencia kontrolného mechanizmu.  V duchu dodržiavania otvoreného prístupu je preto potrebné zaviesť pravidelné periodické hodnotenie progresu na plnení akčného plánu.  Hodnotenie, tak záverečné, ako aj priebežné, musí vykonávať nezávislý orgán zložený zo zástupcov tak štátnej správy, ako aj mimovládnych neziskových organizácií.  Ako najvhodnejší orgán sa zdá byť Rad vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ktorá má úlohu hodnotiť plnenie Akčného plánu pre otvorené vládnutie zakotvené aj vo svojom štatúte (uznesenie vlády SR č. 397 z 1. augusta 2012). Na účel kontroly je potrebné vypracovať metodológiu vyhodnocovania jednotlivých úloh, ako aj rezortov a inštitúcií štátnej a verejnej správy, ktoré sa na Iniciatíve otvoreného vládnutia podieľajú.
 
Úloha č. 23
Vypracovať metodológiu pre hodnotenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na obdobie 2014-2015
Zodpovedný:  Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
Termín:30. jún 2014
 
Úloha č. 24
Pravidelne vyhodnocovať plnenie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie
Zodpovední: jednotlivé ministerstvá a subjekty, ktorým vyplývajú úlohy z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2014-2015
Termín:  31. august 2014, 31. január 2015, 30. jún 2015
 
Úloha č. 25
Vypracovať priebežné hodnotenie úloh Akčného plánu a inštitúcií v ňom zahrnutých na základe vypracovanej metodológie
Zodpovedný:  Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
Termín:  31. december 2014
 
Úloha č. 26
Vypracovať konečné hodnotenie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie za obdobie 2014-2015
Zodpovedný:  Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
Termín:30. september 2015
 
Po vyhodnotení Akčného plánu je ďalším krokom na základe odporúčaní a výsledkov hodnotenia vypracovanie nasledujúceho Akčného plánu.
 
Úloha č. 27
Vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike pre nasledujúce obdobie
Zodpovedný:Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín:  30. marec 2016
Pripomienky:


1 Hodnotiacu správu za SR môžete nájsť TU
2 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky máj 2012 je dostupné TU
3 Kompletný zoznam datasetov štátnej správy je možné nájsť TU
4 Ibid.
13177