Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Slovenská republika odovzdala hodnotiacu správu Partnerstvu pre otvorené vládnutie

17.10.2013

Slovenská republika v rámci uzatvorenia prvého cyklu Iniciatívy pre otvorené vládnutie vypracovala a odovzdala hodnotiacu správu  Iniciatívy.  Správa bola medzinárodným OGP prijatá a môžete ju nájsť tu.

Hodnotiaca správa bola vypracovaná Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako koordinačného orgánu Iniciatívy, z podkladov poskytnutých jednotlivými ministerstvami.  Pripomienky verejnosti, vznesené predovšetkým na verejnom hodnotiacom workshope (správu z workshopu môžete nájsť tu), boli zapracované do konečného znenia správy.

V súčasnosti sa pripravuje nezávislá hodnotiaca správa, a zároveň sa tvorí nový Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na obdobie 2014-2015.


13151