Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Regionálne stretnutia

V dňoch 18 až 20. januára 2012 sa uskutočnili stretnutia k pripomienkovaniu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike. Stretnutí sa zúčastnili predstavitelia mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa venujú témam ako transparentnosť, boj proti korupcii a otvorené vládnutie.

Účastníci stretnutí sa mali možnosť vyjadrovať k materiálu ako celku, ako aj k jednotlivým tematickým častiam Akčného plánu. Bol im tiež poskytnutý priestor na predostretie nových námetov a nápadov. Účastníci na stretnutiach diskutovali o spôsobe, akým je Akčný plán koncipovaný. Väčšina ľudí ocenila metódu malých krokov, najmä kvôli tomu, že oblasť otvoreného vládnutia je pomerne nová a v prvom rade je potrebné odskúšať, ktoré modely spolupráce a uverejňovania dát budú úspešné, a tie potom nasledovať. Viacerí účastníci potvrdili, že model aplikovania úspešných projektov na rozhodujúce oblasti až po ich pilotnom odskúšaní, sa zdá byť najlepší. Kriticky bola hodnotená časť materiálu o dosiahnutých úspechoch, kde podľa zúčastnených chýbajú kroky spred roku 2010 a ich analýza. Viacerí účastníci pozitívne hodnotili tiež naformulovanie cieľov.
V oblasti otvorených informácií sa diskusia zaoberala viacerými aspektmi. Prvým z nich bola diskusia o tom, že informácie na portáli by mali byť právne relevantné, a teda správne. Nejaký orgán má teda garantovať správnosť informácií. Druhou oblasťou je objasnenie funkcií, ktoré bude portál otvorených dát plniť, a na čo sa bude portál používať. Mnoho pripomienok sa týkalo nielen kvantity zverejnených dát, ale aj ich kompletnosti, relevantnosti a kvality. Veľmi pozitívne bolo hodnotené, že samotné praktické uplatnenie zverejnených dát v podobe vytvorených aplikácií bude voľné, a pravdepodobne uskutočňované súkromnou a neziskovou sférou, nie primárne štátnymi inštitúciami. Jasne zaznela požiadavka spresniť, koľko datasetov bude povinné zverejňovať od jednotlivých rezortov.

Pri diskusii o webovej aplikácii o využívaní dotačných mechanizmov zaznela požiadavka zverejňovať zdôvodnenia pri neúspešných grantoch, čo by zlepšilo koordináciu a prehľad udelených grantov v štátnej správe. Zaznela tiež požiadavka, aby aplikácia obsahovala aj prehľad o grantoch udeľovaných jednotlivými rezortmi, aby sa zjednodušilo vyhľadávanie. K webovej aplikácii o štrukturálnych fondoch a dotačných mechanizmoch zaznela poznámka, že pre tretí sektor sú nedostupné informácie o využívaní štrukturálnych fondov. Viacero pripomienok sa týkalo aj Centrálneho registra zmlúv, kde bol vyzdvihnutý koncept, ktorý je výborný, ale zároveň sa ukazuje, že existuje veľa možností, ako CRZ ďalej vylepšovať.
  
V oblasti týkajúcej sa participatívnych mechanizmov pri tvorbe a implementácii verejných politík boli diskusie zamerané na výber jednotlivých politík a diskutovalo sa aj o rôznych modeloch zapojenia verejnosti. Niektorí účastníci mali otázky zamerané na európske skúsenosti s jednotlivými modelmi, a na ich úspešnosť. Vysoko vyzdvihovali koncept elektronickej petície, kde viacero ľudí predpokladá prenesenie tohto nástroja na komunálnu úroveň. Jedna z hlavných otázok ohľadom petícií sa týkala spôsobu, ako s nimi bude naložené v prípade, že kvórum bude splnené – účastníci navrhovali zaviesť mechanizmus odôvodneného zamietnutia, kde by nestačilo len jednoduché zamietnutie zo strany vlády. Takisto prebiehala diskusia o povinnom počte zúčastnených pri elektronickej petícii. Kvórum by nemalo byť príliš vysoké, aby tento inštitút mohol byť využitý aj v praxi, ale ani príliš nízke, aby sa cez kvórum dostali len otázky, ktoré majú celospoločenský dosah.

V oblasti transparentnej vlády sa objavila otázka, aké sú mechanizmy, ktorými bude môcť v priebehu implementácie Akčného plánu tretí sektor prednášať námety a podnety, prípadne hodnotiť jeho plnenie. Viacero účastníkov autorov upozornilo, že v Akčnom pláne takéto mechanizmy chýbajú. Podľa niektorých účastníkov nebolo z materiálu jasné, akým mechanizmom bude vznikať Rada pre transparentnosť a otvorené vládnutie, a ani ako bude komunikovať s regiónmi a mimovládnymi organizáciami. Zaznela požiadavka na vytvorenie systému zbierania podnetov od mimovládnych neziskových organizácií, ktoré by sa týkali hodnotenia implementácie Akčného plánu.

Vznesené relevantné pripomienky a návrhy boli zapracované do Akčného plánu alebo sa ešte zapracujú procese tvorby finálnej verzie Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie. 

Fotogaléria z regionálnych stretnutí

5677