Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Príklady domácich aplikácií podporujúcich otvorené vládnutie

Vládne aplikácie

Centrálny register zmlúv – verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.

Portál právnych predpisov – portál právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky umožnujúci vyhľadávanie a preberanie dát.
 
 
Aplikácie mimovládnych organizácií

Otvorené zmluvy – investigatívna stránka Aliancie Fair Play a Transparency International Slovensko, ktorej úlohou je pomôcť občanom čítať, vyhľadávať a posudzovať výhodnosť zmlúv uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami.

Datanest Aliancie fair play – databáza rôznorodých informácií o fungovaní Slovenska: o vládach, úradoch, politických stranách, hospodárení, ale napríklad aj o väzbách medzi jednotlivými subjektmi pôsobiacimi v rámci krajiny.

Otvorená samospráva – hodnotenie samospráv pri rozhodovaní o peniazoch na základe transparentnosti, otvorenosti, spolupráce a kontroly občanmi.

Otvorený vestník verejného obstarávania – prehľad výsledkov tendrov od roku 2005.

Odkaz pre starostu – portál na nahlasovanie podnetov a pripomienok občanov smerom ku starostom miest a obcí.

Zákony pre ľudi – právne predpisy publikované v Zbierke zákonov od roku 1945 v aktuálnom znení. Aplikácia pracujúca s dátami získanými v elektronickej forme na základe zmluvy s Ministerstvom spravodlivosti SR.

znasichdani.sk – s kým obchoduje štát? Personálne prepojenia k zákazkám z verejných zdrojov.

Change | net.sk - stránka poskytujúca informácie o práve na informácie a rady a pomoc v prípade porušovania práva na prístup k informáciám.


 

5661