Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Prebehli regionálne stretnutia k návrhu Akčného plánu

24.01.2012

V dňoch 18. až 20. januára 2012 sa v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach uskutočnili regionálne stretnutia, ktorých cieľom bolo prediskutovať a zozbierať pripomienky neziskových organizácií a verejnosti k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

Na stretnutiach zaznelo ocenenie iniciatívy vlády pri zvyšovaní otvorenosti a transparentnosti vládnutia, ako aj viaceré námety na zvyšovanie zapojenia občanov a neziskových organizácií do rozhodovania a tvorby verejných politík. Účastníci vysoko oceňovali návrh na vytvorenie webovej stránky, ktorá bude poskytovať komplexné informácie o využívaní štrukturálnych fondov.
5821