Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Návrh Akčného plánu pre roky 2012-13

Pripomienkové konanie bolo ukončené ku dňu 1.2.2012

Úvod

Od 20. septembra 2011 je Slovenská republika súčasťou medzinárodnej Iniciatívy pre otvorené vládnutie, do ktorej sa zatiaľ zapojilo 50 krajín, okrem iných Dánsko, Holandsko, Švédsko, Česká republika, Nórsko, ako aj USA, Brazília, Indonézia, Keňa, Ghana a mnoho ďalších.

Vláda Slovenskej republiky sa pridala k Partnerstvu pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership) a zaviazala sa otvárať verejnú správu občanom, pretože od svojho menovania v roku 2010 dávala dôraz na zmenu kultúry v politike, na transparentnosť a na odstránenie korupcie. Snaha o zmenu paradigmy sa dá ilustrovať aj slovami premiérky Ivety Radičovej, ktorá povedala: „Ak má byť vláda ľudská, musí byť otvorená občanom."  Partnerské krajiny prijali záväzok do 9. apríla 2012 odovzdať Národný akčný plán, ktorý popisuje plánované kroky v oblasti otvoreného vládnutia.  Akčné plány budú predstavené na Výročnej konferencii v Brazílii 16. až 18. apríla 2012. Medzi hlavné záväzky, ku ktorým sa vstupom do Iniciatívy pre otvorené vládnutie Slovensko prihlásilo, patrí transparentnosť vlády a verejnej správy, občianska participácia, zodpovednosť a otvorenosť prostredníctvom nových technológií.  Slovenská republika  podporí využívanie nových technológií pri vytváraní inovácií a bude podporovať aktívnu participáciu občanov pri zapájaní sa do verejnej diskusie.  SR takisto urobí opatrenia na sprístupnenie informácií týkajúcich sa aktivít vlády a verejnej správy, a bude sa riadiť pravidlami, prostredníctvom ktorých sa za tieto aktivity bude zodpovedať. 

Slovenská republika urobila viaceré opatrenia v oblasti boja proti korupcii a zvýšenia transparentnosti. Prijala zákon, podľa ktorého zmluvy uzavreté vo verejnej správe neplatia, kým nie sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (Niektoré orgány verejnej správy, napr. samosprávy alebo ich príspevkové inštitúcie, majú povinnosť  zverejňovať zmluvy na vlastných stránkach, nie na Centrálnom registri zmlúv). Európska únia tento protikorupčný program vyhodnotila ako vysoko nadštandardný a vzorový pre ostané krajiny. Zaradenie medzi krajiny otvoreného vládnutia pod iniciatívou prezidenta USA Baracka Obamu chápe SR ako ocenenie svojich doterajších snáh byť čo najviac otvorenou a považuje tento program za krok správnym smerom vo svojom snažení urobiť verejné politiky čo najviac transparentné.  Táto iniciatíva ja v súlade so smerovaním Európskej únie, ktorá má záujem o  pozíciu lídra vo využívaní verejne prístupných dát.  V decembri 2011 spustila Európska komisia Stratégiu otvorených dát pre Európu, kde EK sprístupní svoje dáta verejnosti pomocou novovytvoreného portálu. 

Akčný plán SR sa tvoril za pomoci konzultácií širokého spektra organizácií, ktoré boli zahrnuté v procese dialógu a mali sa možnosť vyjadriť k obsahu dokumentu.  Participatívne tvorenie verejných politík je jednou zo zásad, ktoré Akčný plán presadzuje, a podľa ktorých sa aj riadi.  Okrem iného bola zriadená Poradná rada Iniciatívy pre otvorené vládnutie, zahŕňajúca predstaviteľov vlády a ministerstiev, ako aj tretieho sektora.
 
Premiérka Radičová sa vyjadrila, že „hodnotenia inštitúcií prijatých protikorupčných mechanizmov za obdobie, za ktoré nesiem zodpovednosť, sú nadštandardné nielen v rámci Vyšehradskej štvorky, ale aj v Európe.“
Partnerstvo pre otvorené vládnutie je významným krokom k transparentnosti a v boji proti korupcii v Slovenskej republike.  Tento Akčný plán si kladie za cieľ navrhnúť konkrétne kroky, ktoré je potrebné uskutočniť na to, aby sa SR naďalej nachádzala medzi medzinárodnou elitou v otvorenosti vládnutia a boji proti korupcii. 
Po ukončení 12-mesačného implementačného cyklu Akčného plánu sa uskutoční hodnotiaci proces, ktorého výstupom bude správa o Iniciatíve otvoreného vládnutia. Bude pripravená nezávislými expertmi a bude zameraná na evaluáciu záväzkov z Akčného plánu.  Takisto sa pripraví vnútorné hodnotenie Akčného plánu z pohľadu vlády.
Pripomienky:
Pripomienkoval: Petr Kučera, Predmet: Absencia pohľadu MVO
V materiáli chýba pohľad MVO na správu verejných vecí z pohľadu tretieho sektora. Materiál je čisto vládnym dokumentom.

Čo Slovensko doteraz dosiahlo

V posledných rokoch boli aktivity vlády Slovenskej republiky zamerané na znižovanie korupcie, zvyšovanie transparentnosti štátnych orgánov, ich zefektívňovanie, ale takisto zintenzívnenie dialógu s predstaviteľmi súkromného, ako aj tretieho sektora. 
 

Vo svojom Programovom vyhlásení z augusta 2010 sa vláda SR vo veľkej miere venuje hore uvedeným témam a zaviazala sa, že bude presadzovať modernú, transparentnú a štruktúrovanú politiku.  „Vláda SR si je vedomá toho, že otvorený prístup verejných inštitúcií k občanom je dôležitou súčasťou vytvárania priestoru pre nastolenie dôvery občanov v štát a jeho inštitúcie.“ (Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014)  Jedným z princípov zmeny kultúry politiky je transparentnosť rozhodovacích procesov umožňujúca verejnú kontrolu, vrátane prístupu  k informáciám a  zverejňovania informácií. „Pri nakladaní s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samospráv sa vláda SR zaviazala presadzovať transparentné a súťažné formy nakladania s majetkom štátu (verejné súťaže, dražby).“ (Ibid ) Verejný sektor začal obstarávať transparentnejšie a začal častejšie využívať súťažné metódy.Bol prijatý Zákona č. 58/2011, ktorým sa novelizuje zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Od júna 2010 do júna 2011 bolo 73% objemu obstarávania nakupovaných cez súťažné postupy (verejná a užšia súťaž) (http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/07/TS-Hodnotenie-Radicovej-Rok-Prvy.pdf)
).Zároveň klesol objem kontrahovaný cez najmenej otvorený postup rokovacím konaním bez zverejnenia z 30 na 20 percent celkového objemu zákaziek vo verejnej správe. Priemerný počet súťažiacich na jeden tender sa v rovnakom porovnaní zvýšil z 1,7 na 2,5 uchádzača (Ibid). V roku 2011 bol novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní, keď následkom zmien v zákone došlo k zníženiu limitov pri podlimitných zákazkách a pri podprahových zákazkách,  bolo  doplnené ustanovenie o tom, aké  právnické osoby majú byť verejnými obstarávateľmi. Viaceré ministerstvá a štátne firmy začali vo väčšom meradle používať elektronické aukcie. Vláda sa takisto sústreďuje na zvýšenie transparentnosti verejných financií. Podľa Programového vyhlásenia vlády má štátny rozpočet obsahovať všetky podstatné informácie v zrozumiteľnej podobe tak, aby verejnosť bola jasne informovaná o využívaní verejných zdrojov. V tejto oblasti bol prijatý zákon č. 507/2010 o majetku obcí a tiež zákon 524/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR.  Ministerstvo financií SR tiež zriadilo informačnú stránku www.rozpocet.sk.


Jedným z významných krokov, ktoré boli dosiahnuté, je zriadenie Centrálneho registra zmlúv.  Centrálny register zmlúv je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1. januára 2011. Všetky zmluvy spadajúce do týchto kategórií sú povinne zverejnené v registri a nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení v CRZ (Zákon č. 546/2010). 
.10. augusta 2011 vláda SR prijala uznesenie č. 517 ku Strategickému plánu boja proti korupciiv Slovenskej republike.  Strategický plán charakterizuje a definuje oblasti najčastejšieho výskytu trestnej činnosti korupcie a identifikuje oblasti, ktoré je potrebné rozpracovať na podmienky jednotlivých rezortov a inštitúcií, s cieľom stanovenia konkrétnych úloh a termínov ich plnenia.  Od mája 2011 bola na Slovensku zriadená antikorupčná telefonická linka, kde môžu občania nahlásiť svoje podozrenie, resp. podať podnet týkajúci sa korupcie v ktorejkoľvek oblasti verejného života. Väčšina doteraz ohlásených podozrení z korupcie, ktoré občania oznámili na antikorupčnej linke sa týkali Policajného zboru SR, prokuratúry, samosprávy a súdov.Linka pôsobí v oblasti zvyšovania právneho povedomia občanov a prekonávania ľahostajnosti či tichého tolerovania korupcie.

V oblasti otvorenosti verejnej politiky pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR sériu legislatívnych návrhov, pri ktorých do prípravy zapojilo zástupcov  mimovládnych organizácií. Ministerstvo týmto adresovalo  nevyhnutnosť zvýšiť transparentnosť, väčšmi otvoriť rezort verejnosti, zapojiť zástupcov občianskej spoločnosti do procesu prípravy legislatívy týkajúcej sa rezortu spravodlivosti a do monitorovania rozhodovacej činnosti súdov a orgánov sudcovskej samosprávy. Medzi formy zapojenia mimovládnych organizácií patria konzultácie, medzirezortné pripomienkové konanie, zriadenie pracovných skupín a workshopy.  Pozitívne je hodnotená reforma súdnictva zameraná na aktívne zverejňovanie súdnych rozsudkov, verejné výberové konania či zrušenie odmien pre sudcov. Medzi najvýznamnejšie legislatívne kroky v tomto smere patria prijatý novelizovaný Zákon č. 33/2011 o sudcoch a prísediacich spolu so zákonom č. 495/2010 o Súdnej rade, ako aj zákon č. 220/2011 o prokutarúre. MS SR v rámci reformy súdnictva tiež zaviedlo systém hodnotenia sudcov, ktorý umožňuje v rámci Slovenska porovnávať výkonnosť jednotlivých sudcov pomocou ročného štatistického výkazu sudcu.
 
V oblasti sprísnenia pravidiel pre udelenie vládnychdotácií prijala NR SR napríklad Zákon č. 524/2010 o dotáciách  v pôsobnosti Úradu vlády SR, ktorý stanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu ich poskytovania. Upravuje tiež okruh žiadateľov, postup pri predkladaní žiadosti, spôsob poskytovania dotácií a kontrolu s ich hospodárením. Prijatím zákona č. 116/2011 bol novelizovaný Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva,  ktorý nastavuje väčšiu transparentnosť pri čerpaní fondov EÚ.
 
V oblasti školstva bola prijatá novela vysokoškolského zákona (zákon č. 6/2011), ktorá ukladá povinnosť zverejňovať vysokoškolské záverečné práce na internete, čím sa znižuje úroveň plagiátorstva, a zároveň zvyšuje ich použiteľnosť v praxi.  Ministerstvo školstva SR taktiež zverejňovalo tabuľky nezamestnanosti absolventov vysokých škôl.

Pripomienky:
Pripomienkoval: Petr Kučera, Predmet: Absencia podkapitoly
Absentuje kapitola „Kľúčové aktivity, ktoré sa nepodarili dosiahnuť a sú prioritami pre rozvoj občianskej spoločnosti“

Navrhované aktivity

A. OTVORENÉ INFORMÁCIE

A 1. Portál otvorených dát – data.gov.sk

A.   OTVORENÉ INFORMÁCIE
Aktívne sprístupňovanie informácií a dát, ktoré majú k dispozícii štátne orgány a verejné inštitúcie pre verejnosť sa stáva základným štandardom komunikácie vlád s občanmi a je jednou z najdôležitejších súčastí nášho záväzku v rámci medzinárodnej iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie. Celosvetovo sa rozširuje prístup vlád zverejňovať čo najviac dát v dobrej kvalite bez  snahy vyhodnocovať, či sú pre občanov užitočné. Prax v krajinách, ktoré takýmto spôsobom zverejnili informácie a dáta potvrdzuje, že prístupné dáta stimulujú aktivitu a kreativitu firiem, neziskových organizácií i individuálnych občanov a tí začnú vytvárať aplikácie a inovatívne služby postavené na týchto dátach. Takýto prístup znižuje požiadavky na štát a verejnú správu pri zabezpečovaní mnohých služieb, v rámci poskytovania informácií na základe žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo aj nových požiadaviek súvisiacich ako s e-governmentom, tak aj so službami využívajúcimi nové technológie. Stačí, ak verejná správa poskytne kvalitné dáta, súkromný sektor neziskové organizácie a samotní občania potom vytvoria používateľsky atraktívne koncepty a aplikácie, ktoré podľa skúseností zo zahraničia výrazne využíva aj verejná správa.
 
A 1. Portál otvorených dát – data.gov.sk
Prvým a kľúčovým krokom v rámci zverejňovania informácií na Slovensku bolo vytvorenie Centrálneho registra zmlúv, ktorý umožňuje občanom sledovať využívanie finančných prostriedkov štátu. Tento krok sa ocitá na vrchole hodnotiacich rebríčkov od expertov, osobností i mimovládnych organizácií.

Vytvorenie portálu otvorených dát data.gov.sk nadväzuje na Centrálny register zmlúv v zámere  poskytovania dát verejnosti a súčasne ho presahuje zámerom vytvorenia špecifického portálu, na ktorom sa postupne budú zhromažďovať informácie o existujúcich dátach, ktorými verejná správa na Slovensku disponuje. Tieto dáta budú poskytnuté v štandardizovanej podobe, ktorá umožní ich ďalšie spracovanie, či už strojovou formou alebo prostredníctvom vývoja aplikácií, ktoré budú priamo slúžiť občanom. Najpodstatnejším rozdielom bude, že nepôjde o klasickú webovú stránku, na ktorej budú poskytované rozličné dáta. Na portáli otvorených dát bude postupne vytvorený katalóg dostupných dát verejnej správy, ktorý bude prístupný pre ďalšie počítačové spracovanie. Znamená to, že na jednom mieste sa bude dať nájsť informácia, kde sa nachádzajú dáta, ktoré či už občania, podnikatelia, ale aj samotná verejná správa potrebujú na ďalšie spracovanie. Ide o unikátny a inovatívny portál, ktorý doteraz na Slovensku neexistuje.
 
 
 
Ciele, ktoré má naplniť portál otvorených dát  -data.gov.sk

 • Zverejňovať diaľkovo prístupné dáta v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.

 • Zverejňovať metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári), diaľkovo prístupné, v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov a verejných licencií

 
Medzi základné charakteristiky portálu patria:

 • Poskytuje prístup k dátam s použitím otvorených štandardov a verejných licencií.

 • Umožňuje vyhľadávanie dokumentov - browsovaním, fulltextom, filtrovaním, vyhľadávaním podľa metadát.

 • Umožňuje spätnú väzbu na dokumenty a zdroje, vrátane systému pre opravy a dopĺňanie metadát (tzv. crowd sourcing).

 
Na úspešné fungovanie portálu otvorených dát bude potrebné zabezpečiť:

 • Vypracovanie  interných smerníc pre verejnú správu a organizácie, ktoré zverejňujú údaje, popisujúce odporúčané praktické postupy pre zverejnenie údajov, štruktúru údajov, v ktorej sa spracovávajú nové dáta, ako aj postup spracovania spätnej väzby od užívateľov.

 • V rámci jednotlivých rezortov vypracovať plán postupného zverejňovania dát a metadát, (prípadne zadefinovať  minimálny rozsah dát, ktoré sú povinné zverejňovať v ročných intervaloch).

 
Hodnotenie poskytovaných dát bude prebiehať aj na úrovni verejnosti, ktorá bude môcť ohodnotiť kvalitu a použiteľnosť poskytovaných dát. Toto hodnotenie bude prebiehať na portáli otvorených dát, kde budú posudzované jednotlivé datasety poskytnuté orgánmi verejnej správy.
 
Po zriadení portálu otvorených dát budú zverejnené pilotné datasety rezortov, ktoré majú takéto dáta k dispozícií. Jedným z prvých datasetov, ktoré budú na portáli umiestnené, bude centrálny register zmlúv. Vytvorenie a spustenie Centrálneho registra zmlúv od 1. januára 2011 je jedným z hlavných úspechov v oblasti otvorenosti vládnutia avšak jeho fungovanie je možné i naďalej vylepšovať. Zlepšenia v CRZ sa budú týkajú hlavne zapracovávania pripomienok a požiadaviek užívateľskej verejnosti, ktoré bude Úrad vlády získavať ako na osobných stretnutiach, tak aj prostredníctvom samotného portálu. 
 
 
Vybrané rezorty pripravia v rámci pilotného projektu zverejňovania dát datasety zamerané na poskytnutie dát v kľúčových  oblastiach týkajúcich sa služieb občanom a transparentnosti  nakladania s verejnými prostriedkami.
 

Úrad vlády v spolupráci s ostatnými rezortmi vypracuje štandardy a plán postupného zverejňovania existujúcich  dát a metadát pre verejnú správu a tieto bude postupne zverejňovať na  data.gov.sk.

1. Pripraviť  a spustiť portál otvorených dát

Zodpovedný: Úrad vlády SR
Termín: marec  2012


2. Zverejniť pilotné datasety z vybraných rezortov v zodpovedajúcej forme.

Zodpovední: Úrad vlády, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.
Termín: apríl 2012


3. Vypracovať štandardy a plán postupného zverejňovania existujúcich  dát a metadát pre verejnú správu a organizácie, ktoré zverejňujú údaje. 

Zodpovední: Úrad vlády SR , Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti  a jednotlivé ministerstvá
Termín: jún  2012


4. Rozvíjať  Centrálny register zmlúv  podľa požiadaviek užívateľskej verejnosti.

Zodpovedný: Úrad vlády SR
Termín: jún 2013


5. Na základe vypracovaného plánu zverejňovania dát zverejniť  minimálne 5 datasetov za 12 mesiacov na data.gov.sk

Zodpovední: jednotliví ministri vlády, Úrad vlády, Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti,
Termín: jún 2013

Pripomienky:
Neboli nájdené žiadne záznamy.

A 2. Webová aplikácia pre štrukturálne fondy EÚ

A 2. Webová aplikácia pre štrukturálne fondy  EÚ, nórsky a švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné schémy
 
Štrukturálne fondy a ďalšie finančné mechanizmy tvoria jeden z podstatných zdrojov verejných financií využívaný samosprávami, podnikateľmi a neziskovými organizáciami a preto považujeme za dôležité umožniť  občanom získať o štrukturálnych fondoch čo najviac informácií (jedným z prvých pokusov o systematické zverejňovanie informácií o štrukturálnych fondoch je stránka Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR, konkrétne Európskeho sociálneho fondu  www.esf.gov.sk). Preto na tento účel vytvoríme špecifickú webovú stránku a aplikácie, ktoré budú občanom poskytovať informácie o  využívaní štrukturálnych fondov, výsledkoch, ktoré sa vďaka nim podarilo dosiahnuť, o dopade na regióny, ktoré majú najvyššiu nezamestnanosť, ale aj o možnostiach ako sa občania môžu zapojiť do prebiehajúcich projektov, alebo získať finančnú podporu. Keďže záujmom Vlády  SR je transparentné a otvorené fungovanie verejných zdrojov, pokladáme za jeden z najdôležitejších krokov zabezpečiť interaktívny a prehľadný spôsob informovania o použití prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
Ciele, ktoré má naplniť webová aplikácia:
 • Poskytovať informácie o všetkých programoch využívajúcich štrukturálne fondy na jednom mieste.
 • Poskytovať  aktuálne informácie pre rôzne cieľové skupiny (občania, prijímatelia, záujemcovia o verejné obstarávanie, verejné inštitúcie, atď.) o príležitostiach súvisiacich s využitím štrukturálnych fondov.
 • Umožniť verejnú kontrolu efektivity a transparentnosti využívania verejných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
Medzi základné charakteristiky webovej aplikácie patria (pri vytváraní webovej stránky je možné využiť skúsenosti z fungovania  stránky recovery.gov, ktorá je veľmi podobne zameraná):
 • Poskytuje prehľadné a ľahko vyhľadateľné informácie zo všetkých programov a rezortov využívajúcich štrukturálne fondy, vyhľadávanie zohľadňuje potreby a záujmy užívateľov.
 • Poskytuje interaktívne informácie na mape SR o výške, účeloch a ďalších relevantných údajoch poskytnutých dotácií.
 • Umožňuje odlíšiť schválené projekty, podané projektové žiadosti, práve realizované projekty a zrealizované projekty.
 • Umožňuje spätnú väzbu na dokumenty a zdroje, vrátane systému pre opravy a dopĺňanie metadát (tzv. crowd sourcing).
 
 
 

1. Zverejniť všetky doterajšie dáta o využívaní štrukturálnych fondov, nórskom a švajčiarskom finančnom mechanizme na portál otvorených dát.

Zodpovední: jednotliví ministri vlády, Úrad vlády, Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: marec 2012
 

2. Pripraviť zadanie pre verejné obstarávanie na aplikáciu o využívaní štrukturálnych fondov a ďalších dotačných mechanizmov

Zodpovední: Úrad vlády v spolupráci s Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: apríl 2012
 

3. Spustiť portál o aktuálnom využívaní štrukturálnych fondov a ďalších finančných mechanizmov

Zodpovedný: Úrad vlády v spolupráci s úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: december 2012
Pripomienky:
Pripomienkoval: Petr Kučera, Predmet: Nevytvárať nové aplikácie a posilniť stávajúce systémy pod UV SR
Nevytvárať nové schémy, ale vytvoriť centrálnu databázu potenciálnych zdrojov pre MVO na portáloch www.civil.gov.sk a www.vlada.gov.sk vzhľadom na to, že súčasný stav je nelen roztrieštený, ale hlavne neprehľadný. Vytvorením nových informačných systémov dôjde k rozšíreniu neprehľadnosti a k rozštiepeniu informačných zdrojov. Rozšírenie a posilnenie súčasných navrhovaných portálov zároveň prispeje k úspore nákladov na riešenie rozšírenie informovanosti MVO. napokon, štrukturálne fondy sú jedným nie však jediným potenciálnym zdrojom pre činnosti MVO.
Pripomienkoval: Danica Hullová, Predmet: Novy web a ITMS
Z pohľadu bežného užívateľa, je v súčasnosti k dispozícii veľmi veľa vládnych webových stránok zameraných na štrukturálne fondy. Okrem www.esf.gov.sk, je to aj www.nsrr.sk a množstvo stránok jednotlivých SORO. Každá z nich má svoje výhody a nevýhody.
Nebolo by jednoduchšie, keby sa niektorá z existujúcich oficiálnych webových stránok dopracovala a rozšírila?
Pri tvorbe, alebo úprave webovej aplikácie o ŠF, by bolo vhodné zabezpečiť prepojenie dát s verejným portálom ITMS, prostredníctvom ktoré sa od roku 2009 evidujú všetky predložené projekty v rámci ŠF, ako aj projekty schválené, realizované, ukončené, vrátane procesu hodnotenia, všetkých typov správ a kontrol.

B. VLÁDA OTVORENÁ PRE DIALÓG

B 1. Dialóg o verejných politikách

B 1.  Dialóg o verejných politikách
Verejné politiky štátu môžu vznikať rozličnými spôsobmi. Iniciátorom môže byť samotný úrad, politici alebo aktívni občania resp. zainteresovaní aktéri. V niektorých prípadoch je vhodné, ak sa na tvorbe podieľajú všetky zložky spoločne. Takéto modely tvorby sú známe zo zahraničia, na Slovensku boli používané veľmi ojedinele a s veľmi rozličnými výsledkami (z projektov, ktoré zapájali zainteresovaných a/alebo verejnosť do tvorby verejných politík je možné uviesť ako príklad tvorbu Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja (2001), tvorbu regionálnych koncepcií sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych komunít pre obdobie rokov 2007 – 2013 v Banskobystrickom kraji, Košickom kraji a Prešovskom kraji, alebo realizáciu Národného konventu o Európskej únii v rokoch 2004 až 2006).
V rámci Akčného plánu otestujeme tvorbu štyroch konkrétnych verejných politík – stratégií s využitím rôznych modelov a nástrojov spoločnej diskusie zástupcov zainteresovaných aktérov (rôzne modely zapájania zainteresovaných aktérov a verejnosť do tvorby verejných politík sú spracované napr. v J. Gastil  & P. Levine (Eds.) (2005), The deliberative democracy handbook: Strategies for effective civic engagement in the twenty–first century. San Francisco: Jossey-Bass, alebo v publikácii OECD (2001), Citizens as partners: Information, consultation, and public participation in policy-making), expertov a občanov. Štyri pilotné projekty dialógu o verejnej politike sú:   
 • Dialóg o Stratégii poskytovania sociálnych služieb - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Dialóg o vytvorení pravidiel pre spoluprácu týkajúcu sa stratégie zvyšovania transparentnosti justičného systému  - Ministerstvo spravodlivosti SR.
 • Dialóg o Národnej stratégii rozvoja a ochrany prírodného prostredia na Slovensku - Ministerstvo životného prostredia SR,
 • Dialóg o Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv - Úrad vlády SR, Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania
Nakoľko ide o uvádzanie sociálnych inovácií do tvorby verejnej politiky, bude potrebné zabezpečiť dostatočnú expertnú úroveň či už pri navrhovaní alebo realizácií takéhoto procesu prostredníctvom externých zdrojov alebo zahraničných partnerov. V rámci realizácie akčného plánu predpokladáme odskúšanie rôznych modelov zapájania zainteresovaných aktérov a verejnosti s cieľom zovšeobecniť  odporúčané postupy, ktoré  zadefinujú štandardy zapájania verejnosti do tvorby vybraných politík ako súčasť administratívnych postupov. Súčasťou uvádzania takejto sociálnej inovácie bude vzdelávanie zamestnancov štátnej správy o prínose a postupoch, ktoré zapájajú občiansku spoločnosť a zainteresovaných aktérov do dialógu pri tvorbe a implementácií kľúčových politík štátu.
 

1. Návrh štyroch procesov „Dialógu o stratégii...“ s uplatnením participatívnych metód a vzdelávanie zúčastnených pracovníkov štátnej správy

Zodpovední: Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom         práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom spravodlivosti, Ministerstvom životného prostredia a Podpredsedom vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
Termín: máj 2012
 
 

2. Vytvorenie štyroch verejných politik

Zodpovední: MPSVR, MS, MŽP a ÚV v spolupráci s Úradom splnomocnenca
Termín: jún 2013
 

3. Schválenie  štandardov zapájania verejnosti do tvorby vybraných politík vládou SR. Súčasťou tohto materiálu bude návrh procesov, vzdelávania a výstupov participatívnej tvorby verejných politík

Zodpovedný: Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: jún 2013
Pripomienky:
Pripomienkoval: Petr Kučera, Predmet: Začlenenie MVO
Začleniť MVO do príprav formou verejnej diskusie
Pripomienkoval: Petr Kučera, Predmet: Zmena
Zrušiť projekt data.gov.sk a namiesto toho posilniť www.civil.gov.sk, ktorý by mal byť rozdelený pre občana a pre MVO
Doplniť základnú funkciu portálu pre MVO
i. Sieťovanie aktivít štátnej správy a MVO spolu s verejnými samosprávami
ii. Databáza štátnych úloh pre MVO
iii. Diverzifikovať odborne problematiku na
- Problematiku verejného života
- Problematiku verejných financií
- Pomoc a podpora MVO
- Zdrojové potenciály pre MVO
Pripomienkoval: Zuzana Kusá - Slovenská sieť proti chudobe, Predmet: formy zapájania občianskej spoločnosti
Je chvályhodné, že plán obsahuje zámer učiť sa zo zahraničných skúseností (uplatňovanie deliberatívnych a participačných modelov), ale podľa nášho názoru by plán mal pomenúvať aj existujúce domáce inštitucionálne mechanizmy, ktoré môžu - za určitých modifikácií - výrazne zlepšiť participáciu občianskej verejnosti na tvorbe verejných politík, a urobiť z tejto participácie systémovú charakteristiku. Vidíme potrebu zamerať sa primárne na dva mechanizmy:
a) samotný proces pripomienkovania legislatívnych návrhov, v ktorom je potrebné zvýšiť status pripomienok verejnosti tak, aby aj zástupcovia občianskej spoločnosti mohli formulovať svoju pripomienku ako zásadnú a zúčastniť sa rozporového konania. (resp. udeliť organizáciám, ktoré obhajujú občanov dotknutých pripravovanou legislatívnou normou status umožňujúci formulovať zásadnú pripomienku);
b) ďalej je to Ex-ante posudzovanie vybraných vplyvov (UV SR č.112/2010 a 352/2010), ktoré by bolo potrebné otvoriť aj pre organizácie občianskej spoločnosti, keďže je v súčasnosti obmedzené len na posudzovanie odborných útvarov ministerstiev.

Pre zlepšenie dialógu o verejných politikách ďalej považujeme za dôležité c) predĺžiť čas pre ex ante posudzovanie a taktiež pre pripomienkové konanie + zohľadniť v príprave legislatívneho plánu vlády nutné predĺženie legislatívneho procesu z dôvodu dialógu/konzultácií s verejnosťou a d)zaviesť do rozpočtu organizácií verejnej správy (centrálnej vlády, ale aj regionálnej a lokálnej) záväznú rozpočtovú položku - konzultácie s verejnosťou tak, aby podpora dialógu s občianskou spoločnosťou patrila medzi uznané a každoročne plánované výdavky týchto inštitúcií.

B 2. Elektronická petícia

B 2.   Elektronická petícia  
V našom zákonodarnom systéme sa Národná rada SR musí zaoberať petíciou, ktorú podporí viac ako 100 000 občanov. Vláda chce reagovať na podnety občanov skôr a efektívnejšie. Chce na to využiť nové technológie, ktoré uľahčia komunikáciu občanov a zjednodušia spôsob, ktorým sa budú môcť pripojiť k spoločnej petícii. Vláda pripraví nástroj, ktorý umožní elektronický zber podpisov a urobí týmto verejný záväzok, že sa bude zaoberať každou petíciou, ktorej sa podarí v priebehu 30 dní pozbierať elektronicky 15 000 podpisov. Ak sa petícia bude dotýkať náležitostí v kompetencii vládnej exekutívy, vláda sa zaväzuje odpovedať signatárom do 30 dní a prijať  náležité opatrenia do 60 dní od ukončenia petície. V prípade, že iniciatíva bude navrhovať aj legislatívne kroky zaväzuje sa vláda prejednať návrh takéhoto zámeru do 6 mesiacov od ukončenia petície.
 

1. Pripraviť  a spustiť elektronické petície

Zodpovedný: Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: jún 2012
 

2. Pripraviť vnútornú smernicu, ktorá upraví postupnosť krokov pri nakladaní s elektronickými petíciami

Zodpovedný: Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: jún 2012

Pripomienky:
Neboli nájdené žiadne záznamy.

C. TRANSPARENTNÁ VLÁDA

C 1. Medzirezortná pracovná skupina pre implementáciu akčného plánu

C.TRANSPARENTNÁ VLÁDA
Jedným zo základných predpokladov otvoreného vládnutia je prebratie zodpovednosti predstaviteľov verejnej správy za rozhodnutia, ktoré v prospech občanov robia. V dokumente, ktorým vláda k tejto iniciatíve pristúpila sa medzi hlavnými záväzkami uvádza, že verejná správa má mať zavedené pravidlá, nariadenia a mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa vládni činitelia zodpovedajú za svoje aktivity, reagujú na kritiku alebo požiadavky na nich vznesené a preberajú zodpovednosť za zlyhanie vo vzťahu k zákonom alebo k takýmto pravidlám a mechanizmom. V rámci akčného plánu je navrhnutým viacero spôsobov, ako bude vláda monitorovať svoje vlastné aktivity smerujúce k väčšej otvorenosti a ako umožní prinášanie požiadaviek a nových iniciatív v rámci otvoreného vládnutia aj do budúcnosti. Ďalším dôležitým aspektom je podpora občanov, ktorí budú priamo upozorňovať na korupčné správanie pri spravovaní verejných financií a pri presadzovaní skupinových záujmov rozličných finančných skupín.
 
C 1.  Medzirezortná pracovná skupina pre implementáciu akčného plánu
Vláda zriadi pre zabezpečenie implementácie akčného plánu medzirezortnú pracovnú komisiu, ktorá bude sledovať a koordinovať napĺňanie jednotlivých oblastí stanovených v rámci otvoreného vládnutia. Bude pozostávať zo zástupcov všetkých ministerstiev a po jednom zástupcovi nominujú ZMOS, Únia miest Slovenska a Združenie SK-8 .
 

1. Pripraviť štatút a vymenovanie medzirezortnej pracovnej skupiny pre implementáciu AP

Zodpovedný: Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: február 2012

Pripomienky:
Pripomienkoval: Petr Kučera, Predmet: Začlenenie
Začlenenie MVO do práce už od prípravnej fázy podľa odborných oblastí činností vo vzťahu k cieľovým skupinám

C 2. Rada pre transparentnosť a otvorené vládnutie

C 2.  Rada pre transparentnosť a otvorené vládnutie
Vláda má záujem o permanentný dialóg s občianskou spoločnosťou na tému transparentnosti a otvoreného vládnutia. Pre tento účel sa rozhodla zriadiť Radu vlády pre transparentnosť a otvorené vládnutie, ktorá bude pozostávať z členov Komory pre mimovládne neziskové organizácie Výboru pre MNO, členov medzirezortnej pracovnej skupiny, zástupcov vybraných watchdogových organizácií na Slovensku a ďalších osobností s vysokým morálnym kreditom v spoločnosti.
 

1. Pripraviť štatút, návrh zloženia a vymenovanie Rady pre transparentnosť a otvorené vládnutie

Zodpovedný: Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: február 2012
 
Pripomienky:
Neboli nájdené žiadne záznamy.

C 3. Barometer otvorenosti

C 3.  Barometer otvorenosti
Rada vlády bude pravidelne vyhodnocovať otvorenosť a transparentnosť exekutívnych orgánov vlády. Bude taktiež posudzovať  dáta, ktoré jednotlivé ministerstvá, ale aj ďalšie orgány verejnej správy poskytnú na portál otvorených dát.  Pre tento účel si vypracuje a schváli kritéria hodnotenia, stanoví jednotlivé parametre, ktoré budú za uvedené obdobie sledované a bude pravidelne upozorňovať na úspechy a nedostatky v ich plnení.
 

1. Pripraviť návrh kritérií a parametrov, ktoré budú hodnotené Radou

Zodpovedný: Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: júl 2012
 

2. Uskutočniť prvé hodnotenie barometra otvorenosti

Zodpovedný: Rada vlády pre transparentnosť a otvorené vládnutie
Termín: október 2012

Pripomienky:
Pripomienkoval: Petr Kučera, Predmet: Začlenenie MVO
absentuje začlenenie MVO do všetkých fáz vrátane prípravnej

C 4.Oznamovatelia korupcie

C 4. Oznamovatelia korupcie
Pri súčasnej veľkej miere korupcie, obchádzania zákonov, či nehospodárneho konania v rámci verejných inštitúcií vláda príjme účinné legislatívne opatrenia na podporu ľudí zvnútra verejných a súkromných inštitúcií, ktorí majú o popísanom konaní vedomosť a chcú ho nahlásiť. Títo ľudia potrebujú zo strany štátu účinnú ochranu a pomoc, nakoľko ich informácie môžu viesť k zabráneniu netransparentného nakladania s verejnými financiami.
Záruky garantované zákonnou normou, ktoré budú poskytnuté ľuďom oznamujúcim korupčné správanie:
 • automatické zrušenie povinnosti mlčanlivosti voči polícii, prokuratúre a iným štátnym úradom pri nahlásení korupčného, trestného, nezákonného, nehospodárneho konania vo verejných inštitúciách,
 • ochrana pred prepustením zo zamestnania,
 • nárok na právne zastupovanie a psychologické poradenstvo,
 • odmena v prípade ušetrenia verejných zdrojov,
 • garancia beztrestnosti / prípadne zníženia trestu
Zákonná norma by taktiež stanovila, kto bude prešetrovať samotný podnet a jeho opodstatnenie, kto bude podávať podania na zodpovedné inštitúcie a získavať v konaniach práva účastníka konania a kto bude zastupovať verejný záujem v prípadoch, keď neexistuje štátna inštitúcia, ktorá má záujem na prešetrení záležitosti.

1. Pripraviť  návrh zákonnej normy pre ochranu oznamovateľov korupčného správania.

Zodpovední: Ministerstvo vnútra v spolupráci s Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Termín: marec 2012

Pripomienky:
Neboli nájdené žiadne záznamy.