Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

IV. Záver, pokračovanie v záväzkoch otvoreného vládnutia a ďalšie kroky

Z procesu tvorenia a implementácie Akčného plánu vyplynulo, že na Slovensku sa vytvoril veľmi dobrý mechanizmus konzultácií s neziskovým sektorom, ktoré zabezpečoval ÚSVROS.  Veľmi silný participatívny a inkluzívny prvok bol skombinovaný s otvorenosťou štátnej správy diskutovať a tvoriť nápady a myšlienky týkajúce sa otvoreného vládnutia.  Medzi úspechy Iniciatívy pre otvorené vládnutie patrí vytvorenie portálu otvorených dát a zverejňovanie datasetov štátnej správy v otvorenom formáte – do tohto procesu sa zapojili všetky ústredné orgány štátnej správy.  Podarilo sa vytvoriť priestor na začatie participatívnych procesov v rôznych verejných politikách, a tieto modely sa budeme snažiť aplikovať na čoraz väčší počet verejných politík. Viacero úloh a záväzkov v Iniciatíve otvoreného vládnutia bolo započatých, ale nedokončených – najmä kvôli kapacitným a rozpočtovým dôvodom.  V procese implementácie sa ukázalo, že navrhované záväzky boli dosť ambiciózne, a nepodarilo sa ich všetky naplniť. 

V takmer všetkých záväzkoch sa podarilo urobiť istý pokrok, a viacero z nich (aplikácia na štrukturálne fondy a dotačné mechanizmy, systém elektronických hromadných žiadostí, zákon o ochrane oznamovateľov korupcie) sa dokončí v priebehu niekoľkých mesiacov.  Navrhujeme preto, aby sa ďalší Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie zameral na pokračovanie existujúcich iniciatív, s rovnakým zahrnutím neziskového sektora do procesu implementácie, ako doteraz.  Jedným z nedostatkov implementácie Akčného plánu je proces evaulácie – chýba nezávislý orgán, ktorý by v pravidelných intervaloch kontroloval plnenie Akčného plánu, a tiež participoval na procese konečného hodnotenia.  Súčasné hodnotenie je vypracované ÚSVROS v spolupráci s orgánmi štátnej správy, ale nie je to vhodný model, keďže ÚSVROS je zároveň aj koordinačným orgánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie, čo znamená, že nie je nezávislým nestranným aktérom.  Obmedzením je tiež, že oblasť otvoreného vládnutia je pomerne nová, a na Slovensku neexistuje široká báza expertov v rôznych oblastiach, čo znamená, že konzultácie sú vykonávané s obmedzeným počtom ľudí.
 
Čo sa týka nedokončených úloh a ďalších krokov, je potrebné v prvom rade skompletizovať zverejnenie informácií o štrukturálnych fondoch, Finančnom mechanizme EHP, Nórskom finančnom mechanizme,  Švajčiarskom finančnom mechanizme a ďalších dotačných rezortných mechanizmoch.  Medzirezortná pracovná skupina sa touto problematikou zaoberala, avšak na jednotlivých rezortoch nie je jasné, kto má túto úlohu plniť, čo malo za následok opozdené a neúplné splnenie úlohy.  Táto úloha je navyše nevyhnutnou podmienkou na úspešné fungovanie aplikácie o dotačných mechanizmoch, kde už existuje koncept a tvorí sa samotná aplikácia, avšak nedostatok primárnych údajov tento proces brzdí.  Tiež je potrebné naďalej pokračovať vo zverejňovaní datasetov, podľa štandardov, ktoré budú účinné od 1. januára 2014, a zameriavať sa na dôležité a zaujímavé datasety.  Je tiež potrebné dotiahnuť do konca prípravu elektronických hromadných žiadostí  a systém spustiť.  Zákon o ochrane oznamovateľov korupcie je ďalším nedokončeným projektom, a tento je potrebné dotiahnuť do konca roku 2013. 
 
Slovenská republika bude naďalej pokračovať v Iniciatíve pre otvorené vládnutie.  Jedným zo záväzkov je vypracovať a schváliť do konca roka/januára 2014 nový Akčný plán.  V tejto oblasti už bol započatý proces tvorby, keď boli identifikované kľúčové oblasti, na ktoré sa bude nový Akčný plán zameriavať, a prebiehajú aj úvodné konzultácie s expertmi v daných oblastiach.  Proces tvorby nového Akčného plánu bude, takisto ako ten predošlý, zahŕňať možnosť pripomienkovať Akčný plán online a na participatívnych seminároch, a bude sa k nemu vyjadrovať aj Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie.  Cieľom nového Akčného plánu je nadviazať na súčasný Akčný plán, viac zviditeľniť Iniciatívu pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike pre občana, a ukotviť SR ako pevného člena medzinárodného Partnerstva pre otvorené vládnutie. 

Pripomienky:
12494