Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

III. Implementácia Akčného plánu

V rámci implementácie Akčného plánu pre otvorené vládnutie bolo vypracovaných 22 úloh, rozdelených do troch tematických celkov.  Oblasť Otvorených informácií sa týka aktívneho sprístupňovanie dát štátnej správy pre verejnosť. Ide o základný štandard komunikácie vlád s občanmi a je jednou z najdôležitejších súčastí nášho záväzku v rámci medzinárodnej iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie. V oblasti Vláda otvorená pre vládnutie je zámerom, aby sa dialóg so zainteresovanými aktérmi a občanmi stal súčasťou tvorby konkrétnych politík, najmä tých, v ktorých je možné očakávať výrazné dopady na život občanov. Súčasťou je príprava stratégie dialógu o verejných politikách a elektronických hromadných žiadosti. Oblasť transparentnej vlády sa zaoberá jedným zo základných predpokladov otvoreného vládnutia, ktorým je prebratie zodpovednosti predstaviteľov verejnej správy za rozhodnutia, ktoré v prospech občanov robia. Súčasťou je riešenie problematiky transparentného vládnutia a oznamovania korupcie.  Z celkového počtu 22 úloh (záväzkov) sme vyhodnotili ako 9 úloh splnených, 10 úloh čiastočne splnených, a 3 úlohy nesplnené. 

 
Záväzok Termín plnenia Plnenie
Otvorené informácie
1. Pripraviť  a spustiť portál otvorených dát 30. apríl 2012 splnený
2. Zverejniť na portáli otvorených dát pilotné datasety v súlade so schváleným Akčným plánom iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike 31. máj 2012 splnený
3. Vypracovať zoznam všetkých datasetov vrátane technickej špecifikácie a plán ich postupného zverejnenia na portáli otvorených dát 1. jún 2012 splnený
4. Vypracovať technické a obsahové špecifikácie dát verejnej správy a ich metadát pre účely portálu otvorených dát spolu s pravidlami ich zverejňovania a používania na základe verejnej licencie 1. september 2012 splnený
5. Rozvíjať  Centrálny register zmlúv  reflektujúc potreby užívateľskej verejnosti priebežne čiastočne splnený
6. Na základe vypracovaného plánu zverejňovania dát zverejniť  minimálne 2 datasety z každého rezortu  za 12 mesiacov na portáli otvorených dát 1. jún 2013 čiastočne splnený
7. Zverejniť dáta o využívaní štrukturálnych fondov v rozsahu dát z ITMS na portáli otvorených dát 30. november 2012 splnený
8. Zverejniť dáta o využívaní Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a ďalších rezortných dotačných schémach na portáli otvorených dát v rozsahu špecifikovanom pre potreby centrálneho registra projektov 31. december 2012 čiastočne splnený
9. Pripraviť zadanie pre verejné obstarávanie na aplikáciu o využívaní štrukturálnych fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a ďalších rezortných dotačných schém 30. september 2012 splnený
10. Spustiť portál o aktuálnom využívaní štrukturálnych fondov, Finančnom mechanizme EHP, Nórskom finančnom mechanizme, Švajčiarskom finančnom mechanizme a ďalších rezortných dotačných schémach. 1. jún 2013 čiastočne splnený
Vláda otvorená pre dialóg
11. Návrh troch procesov „Dialóg o stratégii...“ s uplatnením participatívnych metód a vzdelávanie zúčastnených zamestnancov štátnej správy a zástupcov mimovládnych organizácií 31. august 2012 splnený
12. S využitím navrhovaných metód aplikovať participatívne metódy na tri verejné politiky 1. september 2013 čiastočne splnený
13. Pripraviť návrh zákona o účasti verejnosti na legislatívnom procese 1. jún 2013 nesplnený
14. Schválenie  pravidiel zapájania verejnosti do tvorby vybraných politík vládou SR. Súčasťou tohto materiálu bude návrh procesov, vzdelávania a výstupov participatívnej tvorby verejných politík 1. november 2013 čiastočne splnený
15. Pripraviť  a spustiť elektronické hromadné žiadosti 31. december 2012 čiastočne splnený
16. Pripraviť návrh na úpravu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR 31. december 2012 čiastočne splnený
Transparentná vláda
17. Pripraviť štatút a vymenovať pracovnú skupinu pre implementáciu  Akčného plánu pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike 31. máj 2012 splnený
18. Pripraviť štatút, návrh zloženia a vymenovanie Rady vlády SR pre transparentnosť a otvorené vládnutie > 28. február 2012 splnený
19. Pripraviť návrh kritérií a parametrov, ktoré budú hodnotené Radou 1. júl 2012 nesplnený
20. Uskutočniť prvé hodnotenie barometra otvorenosti 1. júl 2012 nesplnený
21. Pripraviť  návrh zákona o ochrane oznamovateľov korupčného správania a predložiť ho do medzirezortného pripomienkového konania 30. jún 2012 čiastočne splnený
22. Vypracovať a predložiť vláde SR na schválenie Akčný plán pre otvorené vládnutie na nasledujúce obdobie 1. jún 2013 čiastočne splnený

 
Pripomienky:
12471