Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

I. Úvod

 Slovenská republika vstúpila do medzinárodnej iniciatívy Partnerstvo pre otvorené vládnutie v septembri 2011.  V nasledujúcich mesiacoch a participatívnym spôsobom pripravoval prvý Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike (ďalej „Akčný plán“).  Tento Akčný plán bol schválený vládou Slovenskej republike 22. februára 2012 uznesením č. 50/2012. 
Akčný plán obsahoval tri tematické časti.  Prvá časť, Otvorené informácie, bola  jednou z najdôležitejších súčastí záväzku Slovenskej republike, s dôrazom na aktívne sprístupňovanie informácií a dát, ktoré majú k dispozícii štátne orgány a verejné inštitúcie pre verejnosť.  Tento prístup sme zvolili kvôli jeho potenciálu znižovať požiadavky na štát a verejnú správu pri zabezpečovaní mnohých služieb využívajúcich nové technológie.  Otvorené informácie obsahovali záväzky, ktoré sa týkajú nových technológií, ale najmä  oblasti zvyšovania poskytovania informácií o fungovaní a aktivitách štátnej správy občanom.  Otvorené informácie obsahovali dva veľké záväzky – vytvorenie portálu otvorených dát, a vytvorenie aplikácie zaoberajúcej financiami, ktoré poskytuje a distribuuje štát prostredníctvom dotačných schém. 

Druhá tematická časť Akčného plánu sa týkala otvorenosti pre dialóg, kde sa vychádza z presvedčenia, že, že kvalitná správa vecí verejných vzniká spoluprácou a zapojením verejnosti do riešenia kľúčových problémov a výziev súčasnosti, a že kvalitné verejné politiky vznikajú v dialógu so zainteresovanými aktérmi a s participáciou občanov.  Otvorenosť pre dialóg bola zameraná na princíp zvyšovania občianskej participácie, s dvomi hlavnými záväzkami – vytvorením dialógu o verejných politikách, a zavedením inštitútu elektronickej hromadnej žiadosti. 

Tretia časť Akčného plánu sa zamerala na transparentnosť a nastavovala pravidlá, nariadenia a mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa vláda zodpovedá za svoje aktivity, reaguje na kritiku alebo požiadavky na ňu vznesené a preberá zodpovednosť za zlyhanie vo vzťahu k zákonom alebo k takýmto pravidlám a mechanizmom. V rámci Akčného plánu je navrhnutých viacero spôsobov, ako bude vláda monitorovať svoje vlastné aktivity smerujúce k väčšej otvorenosti a ako umožní prinášanie požiadaviek a nových iniciatív v rámci otvoreného vládnutia aj do budúcnosti.  Záväzky v rámci tretej tematickej časti sa týkali predovšetkým transparentnosti, a zahrňovali  vytvorenie Rady vlády pre transparentnosť a otvorené vládnutie a prijatie zákona o oznamovateľoch korupcie.
Záväzky, ktoré Slovenská republika urobila v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, sa dotýkajú viacerých výziev, na ktoré reaguje medzinárodné Partnerstvo pre otvorené vládnutie.  Z uvedených výziev sa SR sústredila predovšetkým na dve oblasti – efektívne využívanie verejných zdrojov a zlepšovanie verejných služieb.  Efektívne využívanie verejných zdrojov bolo predmetom portálu otvorených dát a webovej aplikácie o využívaní štrukturálnych fondov a ďalších rezortných dotačných mechanizmov, kým celé oblasť Otvorenosť pre dialóg sa zamerala na zvyšovanie participatívnych metód pri tvorení verejných politík, t.j. oblastí, ktoré majú reálny dopad na život občanov.  Skutočný dopad a dosiahnuté výsledky sa rôznia od oblasti k oblasti, no tvorenie Akčného plánu pre otvorené vládnutie sa zameralo najmä na tieto dve oblasti.
Pripomienky:
12469