Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Hodnotenie plnenia úloh z Akčného plánu OGP pre roky 2012 a 2013

Hodnotenie Iniciatívy pre otvorené vládnutie
 

Prvý Akčný plán Iniciatívy otvoreného vládnutia trvá od apríla 2012 do júna 2013.  Táto tabuľka poskytuje stručný  prehľad priebežného plnenia Akčného plánu.  Komplexné hodnotenie Akčného plánu sa uskutoční v období júl-august 2013.  Ak máte k priebežnému hodnoteniu pripomienky, napíšte nám.

Jednotlivé úlohy spadajú do blokov Otvorené informácie, Vláda otvorená pre dialóg a Transparentná vláda.


Legenda:

* termín úlohy presunutý vládou SR
splnená úloha
čiastočne splnená úloha / pracuje sa na nej
nesplnená úloha
Úloha Termín plnenia úlohy Stav plnenia Zdôvodnenie aktuálneho stavu
Otvorené informácie
1. Pripraviť  a spustiť portál otvorených dát apríl
2012

od apríla 2012 je funkčný portál otvorených dát
2. Zverejniť na portáli otvorených dát pilotné datasety v súlade so schváleným Akčným plánom iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike máj
2012

Na portáli otvorených dát je zverejnený Obchodný vestník (Ministerstvo spravodlivosti SR), operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia  (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), Centrálny register zmlúv (Úrad vlády SR) a Centrálny register projektov (Úrad vlády SR)
3. Vypracovať zoznam všetkých datasetov vrátane technickej špecifikácie a plán ich postupného zverejnenia na portáli otvorených dát jún
2012

Zoznam datasetov a plán zverejňovania je dostupný tu
4. Vypracovať technické a obsahové špecifikácie dát verejnej správy a ich metadát pre účely portálu otvorených dát spolu s pravidlami ich zverejňovania a používania na základe verejnej licencie september 2012

Štandardy pre sprístupňovanie dátových zdrojov na portáli otvorených dát sú dostupné tu
5. Rozvíjať  Centrálny register zmlúv  reflektujúc potreby užívateľskej verejnosti priebežne

 
6. Na základe vypracovaného plánu zverejňovania dát zverejniť  minimálne 2 datasety z každého rezortu  za 12 mesiacov na portáli otvorených dát jún
2013

Na portáli otvorených dát je k 21. 6. 2013 zverejnených 128 datasetov
7. Zverejniť dáta o využívaní štrukturálnych fondov v rozsahu dát z ITMS na portáli otvorených dát november 2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo Zoznam prijímateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013
8. Zverejniť dáta o využívaní Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a ďalších rezortných dotačných schémach na portáli otvorených dát v rozsahu špecifikovanom pre potreby centrálneho registra projektov december
2012

 
9. Pripraviť zadanie pre verejné obstarávanie na aplikáciu o využívaní štrukturálnych fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a ďalších rezortných dotačných schém september 2012

Aplikácia o využívaní štrukturálnych fondov bude súčasťou balíka E-democracy, projektu, ktorý pripravuje Úrad vlády.  V spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády boli pripravené podklady na vytvorenie aplikácie, ktorej spustenie sa predpokladá do konca roku 2013.
10. Spustiť portál o aktuálnom využívaní štrukturálnych fondov, Finančnom mechanizme EHP, Nórskom finančnom mechanizme, Švajčiarskom finančnom mechanizme a ďalších rezortných dotačných schémach. jún
2013

Aplikácia o využívaní štrukturálnych fondov bude súčasťou balíka E-democracy, projektu, ktorý pripravuje Úrad vlády. Spustenie aplikácie sa predpokladá do konca roku 2013.
Vláda otvorená pre dialóg
11. Návrh troch procesov „Dialóg o stratégii...“ s uplatnením participatívnych metód a vzdelávanie zúčastnených zamestnancov štátnej správy a zástupcov mimovládnych organizácií august 2012

Úrad splnomocnenca vlády SR pripravil návrhy procesov s uplatnením participatívnych metód pre tieto zákony/stratégie:  Zákon o poskytovaní sociálnych služieb (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR),
Zákon o ochrane prírody (Ministerstvo životného prostredia SR),
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv (Úrad vlády SR, Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania)
12. S využitím navrhovaných metód aplikovať participatívne metódy na tri verejné politiky september 2013

 
13. Pripraviť návrh zákona o účasti verejnosti na legislatívnom procese jún
2013

 
14. Schválenie  pravidiel zapájania verejnosti do tvorby vybraných politík vládou SR. Súčasťou tohto materiálu bude návrh procesov, vzdelávania a výstupov participatívnej tvorby verejných politík november 2013

 
15. Pripraviť  a spustiť elektronické hromadné žiadosti december 2012

Elektronické hromadné žiadosti budú súčasťou balíka E-democracy, projektu, ktorý pripravuje Úrad vlády.  Spustenie aplikácie sa predpokladá do konca roku 2013.  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval pozičný dokument, ktorý slúži ako podklad pre aplikáciu o EHZ
16. Pripraviť návrh na úpravu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR december 2012

Úrad splnomocnenca vlády pre ROS požiadal predsedu vlády o predĺženie termínu tejto úlohy do 31. decembra 2013.
Transparentná vláda
17. Pripraviť štatút a vymenovať pracovnú skupinu pre implementáciu  Akčného plánu pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike máj
2012

Medzirezortná pracovná skupina pre implementáciu bola vymenovaná v máji 2012.  Skladá sa zo 17 členov a jej prvé zasadnutie sa uskutočnilo 5. júna 2013.
18. Pripraviť štatút, návrh zloženia a vymenovanie Rady vlády SR pre transparentnosť a otvorené vládnutie február 2012

Štatút Rady vlády pre transparentnosť a otvorené vládnutie bol schválený ako súčasť materiálu v uznesení č.50/2012 22.februára 2012.  Vláda Radu vlády pre transparentnosť a otvorené vládnutie nezriadila z dôvodu existencie veľkého počtu poradných orgánov vlády.
19. Pripraviť návrh kritérií a parametrov, ktoré budú hodnotené Radou júl
2012

Vláda nezriadila Radu vlády pre transparentnosť a otvorené vládnutie, v dôsledku čoho nebol pripravený návrh kritérií a parametrov.
20. Uskutočniť prvé hodnotenie barometra otvorenosti október 2012

Vláda nezriadila Radu vlády pre transparentnosť a otvorené vládnutie, v dôsledku čoho nie je možné uskutočniť hodnotenie barometra otvorenosti.
21. Pripraviť  návrh zákona o ochrane oznamovateľov korupčného správania a predložiť ho do medzirezortného pripomienkového konania jún
2012

Pracovná skupina zložená zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva spravodlivosti a mimovládnych neziskových organizácií sa pravidelne stretáva a pripravuje návrh zákona.  Vzhľadom na komplexnosť problematiky bol posunutý termín tejto úlohy na 31. decembra 2013.
22. Vypracovať a predložiť vláde SR na schválenie Akčný plán pre otvorené vládnutie na nasledujúce obdobie jún
2013

Vzhľadom na medzinárodný harmonogram Partnerstva pre otvorené vládnutie sa termín predloženia Akčného plánu pre otvorené vládnutie presúva na 31. december 2013.
11498