Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Hodnotenie Iniciatívy pre otvorené vládnutie

14.08.2013

Realizácia Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie sa zamerala na plnenie úloh v troch prioritných oblastiach: Otvorené informácie, Vláda otvorená pre dialóg a Transparentná vláda. V oblasti Otvorených informácií sa zrealizoval projekt portálu otvorených dát. Portál obsahuje katalóg datasetov verejnej správy v otvorenom formáte od apríla 2012. V súčasnosti sa na portáli nachádza 161 datasetov štátnej správy a tento počet sa zvyšuje.

V spolupráci s Úradom vlády SR sa pripravuje  projekt E-demokracia a otvorená vláda. Súčasťou tohto projektu je vytvorenie a vznik aplikácie o využívaní štrukturálnych fondov a ďalších dotačných schém i realizácia elektronických hromadných žiadostí (elektronické petície). Spustenie elektronických hromadných žiadostí ako aj webovej aplikácie je naplánované na koniec roka 2013.

Iniciatíva pre otvorené vládnutie sa sústredila aj na zavedenie participatívnych metód účasti občanov na tvorbe verejnej politiky, napríklad v prípade novely Zákona o poskytovaní sociálnych služieb, Zákona o ochrane prírody alebo v Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv.

Úloha v oblasti Transparentnej vlády, pripraviť návrh zákona o ochrane oznamovateľov korupčného správania, je v štádiu prípravy. Pracovná skupina, ktorá sa podieľa na príprave návrhu zákona, sa pravidelne stretáva a diskutuje o koncepte, pre komplexnosť problematiky sa však termín splnenia úlohy presunul na 31. decembra 2013.

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie bol realizovaný od apríla 2012 do júna 2013. V súčasnosti prebieha komplexné vyhodnocovanie plánu v rámci jednotlivých úloh. Viac informácií o hodnotení plnenia jednotlivých úloh nájdete tu.


12288