Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

ELEKTRONICKÁ HROMADNÁ ŽIADOSŤ

Aktuálny stav

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vypracoval dokument, predstavujúci základnu prestavu o náležitostiach budúceho systému elektronických hromadných žiadostí (EHŽ). Bližšie informácie o podobe budúceho systému EHŽ, ako aj o celom postupe od vytvárania žiadosti, cez podpisovanie až po jej posunutie na vládu nájdete v priloženom dokumente.

Elektronické hromadné žiadosti (návrh)

O projekte

Úrad Splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti začal s prípravou projektu, ktorý má za cieľ zavedenie elektronických hromadných žiadostí na Slovensku. Tento projekt je v začiatočnom štádiu príprav. Priebežné pokroky budú zverejňované na tejto stránke.

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR prípravou návrhu elektronickej hromadnej žiadosti napĺňa záväzky vyplývajúce z členstva SR v tejto medzinárodnej iniciatíve. Podľa Akčného plánu  „vláda chce reagovať na podnety občanov skôr a efektívnejšie. Chce na to využiť nové technológie, ktoré uľahčia komunikáciu občanov a zjednodušia spôsob, ktorým sa budú môcť pripojiť k spoločnej petícii“  (Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR, str. 13)

V našom zákonodarnom systéme sa Národná rada SR musí zaoberať petíciou, ktorú podporí viac ako 100 000 občanov. Vláda chce reagovať na podnety občanov skôr a efektívnejšie. Chce na to využiť nové technológie, ktoré uľahčia komunikáciu občanov a zjednodušia spôsob, ktorým sa budú môcť pripojiť k spoločnej petícii. Preto je jej zámerom pripraviť projekt, ktorý umožní elektronický zber podpisov a urobí týmto verejný záväzok, že sa bude zaoberať každou žiadosťou, ktorej sa podarí v priebehu 30 dní pozbierať elektronicky 15 000 podpisov. Ak sa žiadosť bude dotýkať náležitostí v kompetencii vládnej exekutívy, vláda sa zaväzuje odpovedať signatárom do 30 dní a podľa povahy žiadosti prijať  náležité opatrenia do 60 dní od ukončenia žiadosti. V prípade, že iniciatíva bude navrhovať aj legislatívne kroky, zaväzuje sa vláda návrhom takéhoto zámeru zaoberať do 6 mesiacov od ukončenia žiadosti.  Inštitút elektronickej hromadnej žiadosti môže v prípade jeho úspešného využívania vyvolať potrebu zmeny zákona č.  85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, ktorá umožní efektívnejšie využívanie elektronických petícií občanmi SR. (na zákl. Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR, str. 14) 9586