Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Čo je Otvorené vládnutie?

O iniciatíve

Iniciatíva Partnerstvo pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership) je medzinárodnou iniciatívou vlád. Medzi osem zakladajúcich členov iniciatívy patria Spojené štáty americké, Brazília, Filipíny, Indonézia, Južná Afrika, Mexiko, Nórsko a Veľká Británia a k dnešnému dňu sa k nej pripojilo spolu 50 krajín, vrátane Slovenskej republiky.
Zámerom iniciatívy je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti, ako aj vytváraním inštitúcií, ktoré občanom umožnia  participovať na vládnutí.
 

logoOGP

 

Webová stránka medzinárodnej iniciatívy Open Government Partnership
Deklarácia k Open Government Partnership
Open Government Partnership na Facebooku

 

Princípy otvoreného vládnutia
 

 • Transparentnosť
  • Informácie o aktivitách vlády a verejnej správy sú obsažné, voľne a včas prístupné verejnosti.
 • Občianska participácia
  • Verejná správa hľadá spôsoby mobilizácie občanov pri ich zapájaní do verejnej diskusie, pravidelne s občanmi komunikuje a umožňuje im vstupovať do riešenia verejných otázok.
 • Zodpovednosť
  • Pri spravovaní vecí verejných sú zavedené pravidlá, nariadenia a mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa vláda a verejná správa zodpovedá za svoje aktivity a ktoré ich nútia prebrať zodpovednosť za zlyhanie vo vzťahu k zákonom alebo záväzkom.
 • Otvorenosť prostredníctvom nových technológií
  • Vláda a verejná správa poskytuje voľný prístup k technológiám a dátam, ktoré má k dispozícií. Tieto dáta spĺňajú základné štandardy otvorených dát. Vláda podporí používanie nových technológií pri vytváraní inovácií, ktoré zvyšujú schopnosti občanov pri využívaní otvorených dát.
    

Prioritné oblasti iniciatívy
 

 • Zlepšovanie verejných služieb
  • Prostredníctvom aktívneho sprístupnenia informácií, ktoré má štát k dispozícii, umožniť skvalitňovanie služieb v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnych služieb, súdnictva a všetkých ďalších relevantných oblastiach.
    
 • Zvyšovanie verejnej integrity
  • Realizovanie opatrení, ktoré odstraňujú korupciu, posilňujú etiku v spravovaní vecí verejných, uľahčujú prístup k informáciám, presadzujú reformu verejných financií a posilňujú slobodu médií a občianskej spoločnosti.
    
 • Zvyšovanie efektivity využívania verejných zdrojov
  • Realizovanie opatrení, ktoré posilňujú transparentnosť tvorby verejných rozpočtov, verejného obstarávania, využívania štrukturálnych fondov, využívania  prírodných zdrojov krajiny ako aj poskytovania zahraničnej pomoci.
    
 • Budovanie bezpečných komunít
  • Realizovanie opatrení, ktoré posilňujú bezpečnosť verejných priestorov, rýchle reagovanie na živelné katastrofy, krízové situácie, ako aj ohrozenie životného prostredia.
    
 • Zvyšovanie zodpovednosti korporátneho sektora
  • Realizovanie opatrení, ktoré zvyšujú firemnú zodpovednosť vo vzťahu ku korupcii, ochrane spotrebiteľov a zapájanie sa firiem do života komunity.

 

Krajiny zapojené do OGP

Medzi osem zakladajúcich členov iniciatívy patria Spojené štáty americké, Brazília, Filipíny, Indonézia, Južná Afrika, Mexiko, Nórsko a Veľká Británia a ich záväzok v rámci iniciatívy OGP je zverejnený na domovskej webovej stránke. Slovenská republika sa k tejto iniciatíve pridala v septembri 2011 a spolu s ňou sa k tomuto záväzku prihlásili aj ďaľšie krajiny, ktorých počet k dnešnému dňu dosahuje 50 členov.


Príklady zahraničných akčných plánov

flagBR  Brazília
flagUSA  Spojené štáty americké
flagUK  Veľká Británia 
 

5657