Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

27.01.2012

Chceli by sme  poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na pripomienkovaní návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike.  Akčný plán je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.  Splnomocnenec vlády ponúka verejnosti možnosť aktívne sa zapojiť do procesu pripomienkovania  cez webstránku Iniciatívy otvoreného vládnutia.  Návrhy poslané do 1.2. 2012 splnomocnenec v odôvodnených prípadoch zohľadní, aj v prípade, že  nesplnia formálnu podmienku hromadnej pripomienky. 

5856