Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti používa od 17. augusta 2015 novú internetovú stránku www.minv.sk/?ros.
Táto internetová stránka už naďalej nebude aktualizovaná, ani technicky a obsahovo administrovaná.

Rokovanie vlády SR o Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie

22.02.2012

Dnes na rokovaní vlády SR bude diskutovaný materiál: „Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutieMateriál bol konzultovaný so širokým spektrom relevantných aktérov, k návrhu Akčného plánu boli v januári 2012 zorganizované stretnutia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Dňa 2. februára 2012 bol návrh Akčného plánu prerokovaný na Výbore pre mimovládne neziskové organizácie, ktorý tento materiál schválil a odporučil vláde SR prijať. Po zapracovaní pripomienok išiel materiál do medzirezortného pripomienkovania a po ich zapracovaní vznikla finálna verzia Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

6109