Otázky a odpovede

 • Čo sa rozumie pod pojmom dátový zdroj?
Dátový zdroj (dataset) je ucelená skupina údajov, vytvorená a udržiavaná za určitým účelom. Dátové zdroje verejnej správy sú vytvárané za účelom podpory služieb verejnej správy, služieb vo verejnom záujme alebo verejných služieb. Jednotlivé agendy súvisiace s výkonom verejnej správy môžu obsahovať viaceré dátové zdroje. Charakteristickým znakom dátového zdroja je jeho samostatná použiteľnosť (výpovedná hodnota) nezávisle od iných dátových zdrojov. Ďalšími znakmi popisujúcimi dátový zdroj sú názov, účel (zameranie), typy spracúvaných údajov a vzťahy medzi nimi, formát údajov a podobne –tzv. metadáta.
Jednoduchým príkladom dátového zdroja je tabuľka údajov, kde každý riadok predstavuje konkrétne hodnoty určitého objektu popisujúce premenné veličiny vyjadrené stĺpcami. Dátový zdroj môže však byť organizovaný aj iným spôsobom, môže ísť o databázu, mapu a pod.
Príkladom dátového zdroja je zoznam zmlúv uzatváraných orgánmi štátnej správy – Centrálny register zmlúv, ktorý je prístupný na internetovej stránke http://www.crz.gov.sk/.
 
 • Čo sú to otvorené dáta?
Otvorené dáta (OpenData) je názov pre paradigmu, v ktorej je možné s údajmi voľne pracovať. To znamená, že údaje musia byť dostupné, zrozumiteľné a práca s nimi musí byť možná bez obmedzení.
V kontexte verejnej správy to znamená nasledovné:
 • pre každú organizáciu je dostupný zverejnený zoznam jej dátových zdrojov a ich základný popis,
 • obsah dátového zdroja (samotné údaje) sú proaktívne bezplatne sprístupnené neobmedzenému okruhu záujemcov,
 • údaje sú sprístupnené v tvare umožňujúcom ďalšie automatizované spracúvanie, čo sa dosiahne dodržaním stanovených technologických štandardov, ktorých základom je používanie otvorených a technologicky neutrálnych riešení,
 • ďalšiemu používaniu údajov (napr. ich spracovaniu, zverejneniu, spájaniu s inými údajmi) nie sú kladené žiadne legálne prekážky.
Tento prístup sa v súčasnosti v oblasti verejnej správy stáva štandardom komunikácie a prináša rad výhod:
 • šetrenie zdrojov proaktívnym prístupom – tým, že údaje sú zverejnené, ušetria sa náklady spojené s vybavovaním žiadostí subjektov žiadajúcich ich sprístupnenie,
 • redukcia nákladov na aplikácie – sprístupnenie údajov v strojovo spracovateľnej forme je jedným z najjednoduchších spôsobov (oproti napr. používateľským aplikáciám, vizualizáciám a pod.); súčasťou OpenData prístupu je vytváranie interpretácií údajov (vizuálnych, analytických, aplikačných) samotnými používateľmi
 • zefektívnenie fungovania verejnej správy - ukazuje sa, že jedným z najväčších odberateľov údajov sprístupňovaných organizáciami verejnej správy sú iné organizácie verejnej správy,
 • posilnenie demokratického a občianskeho charakteru spoločnosti – sprístupnenie údajov vedie k väčšej transparentnosti verejnej správy, a skutočnosť, že subjekty (fyzické, aj právnické osoby) môžu sami s údajmi pracovať spôsobom zodpovedajúcim ich vlastným záujmom ich zapája do fungovania verejnej sféry
 • inovácie – tým, že údaje spravované verejnou správou sú ďalej používané novými spôsobmi je vytváraná významná pridaná hodnota,
Realizácia myšlienky OpenData je jednou z najdôležitejších súčastí záväzku SR v rámci medzinárodnej iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie.
 • Čo je portál otvorených dát?
Vo verejnej správe existuje veľké množstvo dátových zdrojov. Mnohé z nich sú už dnes sprístupňované na miestach (napr. webové sídla) v správe jednotlivých organizácií. Forma a kvalita sprístupňovaných údajov sa zásadne líši od prípadu k prípadu.
Ako nástroj na riešenie uvedených problémov sú vytvárané centralizované aplikácie (portály), ktoré na jednom mieste poskytujú prehľadným spôsobom informácie o tom, ktoré dátové zdroje sú dostupné, ich popis, umiestnenie, hodnotenie kvality atď. Zároveň je tematika sprístupňovania údajov spôsobom OpenData centrálne organizačne zabezpečená, napr. v oblasti prípravy štandardov, hodnotiacich a kontrolných procesov.
Najznámejšie portály otvorených dát sú http://www.data.gov/- portál USA a http://data.gov.uk/- portál Veľkej Británie.
 • V čom spočíva najväčší prínos data.gov.sk?
Portál otvorených dát SR - http://data.gov.sk/ bol vytvorený na základe uznesenia vlády SR a jeho správcom je Úrad vlády SR. V súčasnosti prebieha jeho pilotná prevádzka, postupne sú zhromažďované informácie o existujúcich údajoch, ktorými verejná správa na Slovensku disponuje. Na portáli bude prístupný zoznam (tzv. katalóg) dátových zdrojov, ich popis, hodnotenie kvality, adresa prístupu k samotným sprístupneným údajom dátového zdroja. Vytvárané sú štandardy pre OpenData prístup a centrálne je koordinované zapojenie jednotlivých organizácií do procesov sprístupňovania otvorených údajov.
 • Kde a ako sú zverejňované údaje z dátových zdrojov?
Za sprístupnenie údajov z dátových zdrojov zodpovedá vždy ich správca, t.j. organizácia, ktorá dátový zdroj vytvára, vedie, či udržiava. Organizáciu sprístupnenia údajov realizuje vlastnými prostriedkami na zvolenom mieste a vybraným spôsobom v súlade s legislatívou SR.
Na portáli otvorených dát sú umiestňované iba metadáta (popis dátového zdroja) a adresa prístupu k samotným údajom dátového zdroja.
Do budúcnosti je zvažovaná možnosť poskytnutia priestoru v správe prevádzkovateľa portálu otvorených dát aj na sprístupnenie údajov z dátových zdrojov ako pomoc organizáciám, v súčasnosti však táto možnosť nie je realizovaná.
 • Ktoré údaje má organizácia sprístupniť?
Sprístupňovanie údajov ich proaktívnym zverejnením je v súčasnosti upravené nasledujúcimi všeobecnými predpismi:
 • §3 ods.4 písm.d) zákona č.275/2006 Z.z.: [Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú povinné] sprístupňovať verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 • §6 ods. 3 zákona č.211/2000 Z.z.:  Povinné osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy9) obsahujúce informácie, pri ktorých osobitný zákon nevylučuje verejnú prístupnosť,10) sú povinné informácie obsiahnuté v týchto registroch a zoznamoch uverejňovať na voľne prístupnej internetovej stránke. Také zverejnenie nie je porušením osobitných predpisov.9) (Poznámka 9) znie: Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.)
 • §6 ods.4 druhá veta zákona č.211/2000 Z.z.: Okrem informácií podľa predchádzajúcich odsekov môže povinná osoba zverejniť aj ďalšie informácie.
 • Uznesenie vlády SR č. 50/2012 z 22.2. 2012
To znamená, že na základe existujúceho právneho stavu majú byť sprístupnené všetky údaje, okrem tých, pre ktoré to špecificky určitý zákon vylučuje.
Príkladom kategórie údaje údajov, ktorý má plošne obmedzený režim sprístupňovania, sú osobné údaje. Podmienky ich sprístupňovania upravuje zákon č.428/2002 Z.z., najmä v §7. Podľa tohto zákona však sprístupniť, alebo zverejniť možno osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, alebo napr. ak to ustanovuje osobitný zákon.
Ak dátový zdroj obsahuje údaje, ktoré nie je možné sprístupniť, dátový zdroj sa sprístupní po vylúčení týchto informácií (v prípade osobných údajov je možné tento stav dosiahnuť napr. ich anonymizáciou). Tento prístup je uplatňovaný aj pri iných spôsoboch sprístupňovania informácií, viď. napr. §12 zákona č.211/2000 Z.z.
Odpoveď na otázku, či je možné sprístupnenie údajov v strojovo spracovateľnom formáte (ak sú napr. údaje už dostupné cez webové stránky) je tiež jednoznačná. Podľa §6 ods.4 prvá veta zákona č.211/2000 Z.z.: Povinné osoby môžu informácie podľa predchádzajúcich odsekov zverejniť aj ďalšími spôsobmi. Súčasne požiadavka §3 ods.4 písm.3) zákona č.275/2006 Z.z. ([Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú povinné] sprístupňovať alebo na požiadanie poskytnúť bezplatne iným povinným osobám údaje z informačných systémov verejnej správy potrebné na ich činnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak) znamená, že prakticky každý ISVS má byť pripravený na export údajov v tvare vhodnom na ich ďalšie použitie – v tomto prípade ide o OpenData.
 • Čo sú metadáta?
Metadáta, čiže „údaje o údajoch“ sú štruktúrované údaje nesúce informácie o primárnych údajoch. V kontexte prístupu OpenData ide o údaje popisujúce jednotlivé dátové zdroje prístupné cez portál otvorených dát. Metadáta spravidla zahŕňajú popisné údaje, napr. meno dátového zdroja, popis, jeho účel (zameranie), typy údajov v dátovom zdroji, identifikácia správcu, miesto sprístupnenia údajov z dátového zdroja, ale aj hodnotiace údaje, napr. hodnotenie kvality dátového zdroja, jeho aktuálnosti, a pod.
 • Ktoré formáty sú vhodné pre OpenData prístup k údajom?
Základnou požiadavkou je použitie takých formátov a spôsobu sprístupnenia údajov, aby bolo možné údaje ďalej automatizovane strojovo spracúvať. Za týmto účelom musia byť použité iba otvorené a technologicky neutrálne formáty (v opačnom prípade by dochádzalo k diskriminácii určitej skupiny používateľov údajov) a údaje musia byť štruktúrované tak, aby sa dali jednoducho automatizovane identifikovať (spomedzi ostatných údajov) a práca s nimi bola uniformná (rovnaká pre všetky položky určitého typu). Samozrejmou požiadavkou je dodržiavanie záväzných pravidiel pre ISVS, ktoré sú obsiahnuté napr. vo Výnose MF SR č.312/2010 Z.z.
Aby bolo možné hovoriť o otvorenom prístupe k údajom, musí spôsob a forma ich sprístupnenia zodpovedať štandardom stanoveným správcom portálu otvorených dát. Aktuálne sú stanovené iba minimálne štandardy zodpovedajúce pilotnej prevádzke portálu otvorených dát, v ďalších etapách budú postupne rozpracúvané a dopĺňané o nové potrebné oblasti (napr. riešenie problematiky štandardizácie dátových prvkov).
 • Pre koho sú určené dáta na data.gov.sk?
Prax v krajinách, ktoré zverejňujú otvorené dáta potvrdzuje, že prístupné dáta stimulujú aktivitu a kreativitu firiem, neziskových organizácií i individuálnych občanov a tí začnú vytvárať aplikácie a inovatívne služby postavené na týchto dátach. Skúsenosti zo zahraničia rovnako ukazujú, že významným užívateľom takto zverejnených dát a novovytvorených aplikácií sú samotné inštitúcie verejnej správy.
 • Ako sa môžu používať zverejnené dáta?
Sprístupnené údaje môže použiť neobmedzený okruh záujemcov a nie sú stanovené obmedzenia ich ďalšieho použitia (samozrejme v medziach daných všeobecnými zákonnými pravidlami). Správcovia dátových zdrojov garantujú sprístupnené informácie (v rozsahu svojich kompetencií), údaje sú obvykle používané na informatívne a analytické účely, chceme však povzbudiť správcov dátových zdrojov ku takému sprístupneniu údajov, aby ich bolo možné použiť aj na právne úkony.
 • Ktoré dáta nie sú zverejniteľné?
Zverejňovanie dát verejnej správy upravuje niekoľko právnych noriem.  Správcovia dátových zdrojov sú povinní dodržiavať zákon č.275/2006 Z.z. o ISVS v znení neskorších predpisov a príslušné štandardy pre ISVS vydané MF SR ( §2 ods.3 písm. a) zákona). Na základe §3 ods.4 písm. d) „povinné osoby, ktoré sú správcami, sú povinné sprístupňovať verejnosti údaje z informačných systémov verejnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inak“ a e) „povinné osoby, ktoré sú správcami, sú povinné sprístupňovať alebo na požiadanie poskytnúť bezplatne iným povinným osobám údaje z informačných systémov verejnej správy potrebné na ich činnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak“. Štandardy pre ISVS aktuálne obsahuje Výnos MF SR č.312/2010 Z.z.
 
 • Čo sa rozumie pod pojmom „čiastočne zverejniteľný dataset“?
Čiastočne zverejniteľný dataset je taký súbor dát, ktorý nie je možné zverejniť celý (napr. obsahuje osobné údaje), ale nezverejniteľné časti je možné odstrániť alebo anonymizovať.  To znamená, že okrem nezverejniteľných (anonymizovaných) častí je dataset plne prístupný bez obmedzenia.  Za čiastočne zverejniteľný sa nepovažuje dataset prístupný na základe prístupového mena a hesla, t.j. dostupný len obmedzenej skupine užívateľov.
Na stiahnutie:

Štandardy pre zverejňovanie datasetov na portáli data.gov.sk 8522