Zákon o ochrane oznamovateľov korupcie schválený

 Národná rada SR schválila zákon, ktorého zámerom je pomôcť odhaľovať korupciu a to prostredníctvom posilnenia ochrany jej oznamovateľov voči následnému šikanovaniu zo strany zamestnávateľa. Po ...

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie 2014 – 2015

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republik...
Obrázok k správe: Slovensko vyhodnotené ako krajina s najlepšie splneným plánom otvoreného vládnutia

Slovensko vyhodnotené ako krajina s najlepšie splneným plánom otvoreného vládnutia

Nadácia pre otvorené znalosti Open Knowledge Foundation zverejnila analýzu výsledkov plnenia akčných plánov Iniciatívy pre otvorené vládnutie k decembru 2013. Spomedzi 64 krajín medzinárodnej inici...

Prebrané so súhlasom OGP


V septembri 2011 vstúpila Slovenská republika do členstva medzinárodnej Iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie. Jej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných zvyšovaním transparentnosti verejnej správy, jej efektivity a zodpovednosti, ako aj vytváraním príležitostí pre občanov participovať na vládnutí.
Prijatý záväzok vyplývajúci z iniciatívy Slovensko implementuje prostredníctvom Akčného plánu, ktorý bol v apríli 2011 predložený na medzinárodnej konferencii v Brazílii. Prípravou návrhu Akčného plánu bol poverený splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač a súčasťou procesu prípravy bola aj možnosť účasti verejnosti na jeho tvorbe a pripomienkovaní.

„Partnerstvo pre otvorené vládnutie je významným krokom k transparentnosti a v boji proti korupcii v Slovenskej republike.  Tento Akčný plán si kladie za cieľ navrhnúť konkrétne kroky, ktoré je potrebné uskutočniť na to, aby sa SR naďalej nachádzala medzi medzinárodnou elitou v otvorenosti vládnutia a boji proti korupcii.„
                                                                                               (
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie, str.2)
 
V júni 2012 vláda Slovenskej republiky schválila Štatút splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, čím splnomocnenca poverila  napĺňaním cieľov Akčného plánu v ďalšom období. Hlavnými oblasťami na obdobie 2012 až 2013 sú:
 

  1. Otvorené vládnutie -  ide o aktívne sprístupňovanie dát štátnej správy pre verejnosť. Ide ozákladný štandard komunikácie vlád s občanmi a je jednou z najdôležitejších súčastí nášho záväzku v rámci medzinárodnej iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie. Bol spustený Portál otvorených dát – data.gov.sk.
     
  2. Vláda otvorená pre vládnutie - Zámerom je, aby sa dialóg so zainteresovanými aktérmi a občanmi stal súčasťou tvorby konkrétnych politík, najmä tých, v ktorých je možné očakávať výrazné dopady na život občanov. Súčasťou je príprava stratégie dialógu o verejných politikách a elektronických hromadných žiadosti.
     
  3. Transparentná vláda - Jedným zo základných predpokladov otvoreného vládnutia je prebratie zodpovednosti predstaviteľov verejnej správy za rozhodnutia, ktoré v prospech občanov robia. Súčasťou je riešenie problematiky transparentného vládnutia a oznamovania korupcie.